Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Het is afgelopen jaren lastig geworden om te komen tot een financieel reëel en structureel evenwichtig meerjarenperspectief. Uitgaven en inkomsten zijn niet met elkaar in evenwicht en leiden tot verhoging van de lastendruk bij onze inwoners. Tegen die achtergrond zal de inmiddels voorliggende strategische heroriëntatie moeten leiden tot keuzes om dit een halt toe te roepen. De algemene middelen die we vanuit het Rijk ontvangen worden ter beschikking gesteld op basis van een verdeelmodel. We verwerken de algemene middelen zoveel als mogelijk budgetneutraal. Dat betekent dat we ze reserveren binnen het thema 'Algemene dekkingsmiddelen' totdat er een concreet bestedingsdoel voor bepaald is. Op die manier kunnen de uitgaven en bestedingsdoelen centraal en eenvoudiger gemonitord worden en houden we grip en zicht op de uitgaven.

Herverdeling gemeentefonds

In de meerjarenraming 2023-2026 is rekening gehouden met een maximaal nadeel per jaar van
€ 15 per inwoner in 2023 dat jaarlijks oploopt met hetzelfde bedrag oploopt. Omdat niet alle adviezen van de VNG en het ROB  zijn opgevolgd en nog verdere onderzoeken plaats vinden wordt nu rekening gehouden met de netto-effecten van € 7,50, € 22,50, € 37,50. In de jaren 2023 tot en met 2026 is gerekend met € 37,50. Voor de jaren tot en met 2025 staat het herverdeeleffect vast.
De bedragen voor 2026 en verder voor de suppletie-uitkering zijn afhankelijk van de besluitvorming naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe verdeelmodel. In afwachting hiervan is gekozen om voor 2026 en verder uit te gaan van de stand 2025 en dus de suppletie-uitkering door te trekken.
Voor de gemeente Goirle blijkt het herverdeeleffect ten opzichte van het jaar 2023 op dit moment opgelopen te zijn van € 139 per inwoner naar ruim € 151 negatief. Het spreekt voor zich dat we hiernaar nog nader onderzoek doen en hierop nog terugkomen.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10