Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Uitgangspunten

Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is vastgelegd in de belastingverordeningen. Deze worden jaarlijks geactualiseerd en ter goedkeuring aan de Raad aangeboden. In de begroting zijn in financiële zin de gewijzigde tarieven toegepast. In deze paragraaf zijn de volgende uitgangspunten van toepassing.

  • Lokale algemene belastingen worden gecorrigeerd voor maximaal de inflatie op basis van de prijsindex voor gezinnen. Voor de onroerende zaakbelasting (OZB) geldt het inflatiepercentage van mei 2021 t/m mei 2022.
  • Tarieven voor bestemmingsbelastingen en rechten worden bepaald uit het oogpunt van kostendekkendheid, waarbij we de lasten voor kwijtschelding en BTW-component als kostenpost meenemen in de berekening.
  • Hondenbelasting wordt in Goirle gezien als een bestemmingsbelasting.  
  • Tarieven voor de BedrijfsInvesteringsZone (BIZ-belasting) liggen vast voor de looptijd van de BIZ en zijn berekend op basis van de belastingcapaciteit en een ingediende begroting en activiteitenplan van de betreffende stichting. Eind 2022 voeren we een draagvlakmeting uit voor BIZ Centrum. De uitslag is op dit moment (augustus 2022) nog niet bekend.
  • De tarieven voor toeristenbelasting verhogen we in lijn met het dekkingsplan 2020-2024. De opbrengst komt, na aftrek van de perceptiekosten, voor maximaal 50% ten goede aan de Vereniging Recreatie en Toerisme, met een maximum van € 20.000.
  • Onroerende zaakbelasting is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2022. De prognose van de waardeontwikkeling is in oktober 2022 bekend en wordt dan verwerkt. Het effect op de netto lasten van de belastingplichtige is, bij een gemiddelde waardeontwikkeling, gelijk aan het inflatiepercentage.

Ontwikkeling van de tarieven

Netto-last OZB

BEVRIEZEN

Hondenbelasting

Stijging

1,0%

Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden

Daling

€ 20 (afgerond)

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

Daling

€ 20 (afgerond)

Rioolheffing

Stijging

24,0% (*)

Precariobelasting

Stijging

2,5%

Marktgelden

Stijging

2,5%

Leges (m.u.v. wettelijk tarief)

Stijging

2,5%

BIZ-belasting

Conform afspraak

Toeristenbelasting

Stijging

€ 0,25 per persoon per nacht

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10