Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa

Materiële vaste activa

57.096

69.601

70.925

69.669

68.460

66.867

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

- overige verbonden partijen

245

245

245

245

245

245

Leningen aan:

- deelnemingen

2

2

2

2

2

2

Overige langlopende geldleningen

3.445

3.024

2.430

3.330

4.699

4.202

3.692

3.271

2.677

3.577

4.946

4.449

Totale vaste activa

60.788

72.872

73.602

73.246

73.406

71.316

Vlottende activa

Voorraden

Overige grond en hulpstoffen

-

-

-

-

-

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

-

-

-

Bouwgronden in exploitatie

-2.084

-1.315

1.048

-3.973

-3.581

-3.547

Overig onderhanden werk

0

-

-

-

-

-

-2.084

-1.315

1.048

-3.973

-3.581

-3.547

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

0

-

-

-

-

-

Vorderingen

7.403

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

7.403

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Liquide middelen

3

-

-

-

-

-

Overlopende activa

667

500

500

500

500

500

Totaal vlottende activa

5.989

5.185

7.548

2.527

2.919

2.953

TOTAAL ACTIVA

66.777

78.057

81.150

75.773

76.325

74.269

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

bedragen * € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste passiva

Reserves

19.508

20.104

19.741

20.016

20.291

20.566

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo

2.398

1.144

1.555

2.521

3.957

1.027

Eigen vermogen

21.906

21.248

21.296

22.537

24.248

21.593

Voorzieningen

5.213

4.686

4.296

3.990

3.918

3.919

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderh. leningen van financiële instellingen

26.015

26.015

24.097

22.178

20.860

19.541

Nieuw aan te trekken financiering

-

14.408

19.761

15.368

15.599

17.516

Waarborgsommen

-

-

-

-

-

-

26.015

40.423

43.858

37.546

36.459

37.057

Totaal vaste passiva

53.134

66.357

69.450

64.073

64.625

62.569

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Banksaldi

511

-

-

-

-

-

Kasgeldlening

6.500

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Overige vlottende schulden

4.859

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

11.870

10.200

10.200

10.200

10.200

10.200

Overlopende passiva

1.773

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totale vlottende passiva

13.643

11.700

11.700

11.700

11.700

11.700

TOTAAL PASSIVA

66.777

78.057

81.150

75.773

76.325

74.269

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10