Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Toelichting reserves en voorzieningen

Reserve

 • De algemene reserve heeft tot doel de risico's binnen de gemeente op te vangen, die niet begroot of onvoorzien zijn. Het betreffen risico's waarvoor geen verzekering is afgesloten. Voor begroting 2023-2026 zijn geen ongedekte risico's opgenomen.

Bestemmingsreserves

 • Grondexploitatie: Deze reserve is bedoeld als weerstandsvermogen voor de risico's verband houdend met de grondexploitatie. Naast een voorziening voor verwachte verliezen en voorziene risico’s is het noodzakelijk dat gemeenten beschikken over een afzonderlijke buffer om onvoorziene risico’s met betrekking tot de grondexploitatie op te vangen.
 • Bovenwijkse voorzieningen: Deze reserve wordt ingezet om de kosten voor openbare infrastructurele werken, die gerealiseerd kunnen worden ten behoeve van de gemeente als geheel of meerdere gebieden in de gemeenten die de wijk overstijgen te bekostigen. Komende jaren vindt geen mutatie in deze reserve plaats.
 • Coronamiddelen: Deze reserve is in 2021 gevormd voor de dekking van kosten die voortkomen uit de coronapandemie. De algemene middelen die het Rijk beschikbaar stelt, storten we in deze reserve.
 • Dekking kapitaallasten: Deze reserve is gevormd voorde dekking van de kapitaallasten investeringen met een economisch en maatschappelijk nut. De kapitaallasten van de volgende investeringen worden uit deze reserve gedekt: kapel cultureel centrum, brandweerkazerne Goirle, Tiburgseweg, aanpak hoofdroute Riel, deel van rotonde Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan, weg naar locatie Vromans/Karwei.
 • Monumenten: Dit is een reserve voor de uitvoering van de subsidieregeling monumenten gemeente Goirle. Deze reserve is ingesteld in het kader van de nota Kunst en cultuurbeleid van de gemeente. Voor de uitvoering van de verordening monumenten wordt beschikt over de reserve monumenten. Deze wordt aangevuld vanuit de reserve verfraaiing gemeente om de stand van de reserve weer op het oorspronkelijke niveau terug te brengen.
 • Sportpark dekking kapitaallasten; In 2012 is deze reserve gevormd ter dekking van de kapitaallasten renovatie sportparken. Deze reserve is gevormd om de kapitaallasten voor een periode van 15 jaar te dekken.
 • Verfraaiing gemeente: Deze reserve wordt ingezet om toepassingen uit de nota Kunst en Cultuurbeleid te bekostigen. De jaarlijkse toevoeging en onttrekking zijn gebaseerd op de afgesproken 1% regeling.
 • Volkshuisvesting: Deze reserve wordt ingezet voor de bekostiging van volkshuisvesting.  Voor de begroting 2023-2026 verwachten we geen toevoegingen of onttrekking in deze reserve.
 • Huisvesting onderwijs: De reserve huisvesting onderwijs is gevormd voor de uitvoering van de taken in het kader van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting. De onttrekkingen zijn voor het inzetten van de kapitaallasten gedurende 2023-2026. De toevoeging heeft betrekking op de toekomstige investeringen en exploitatielasten die voortvloeien uit het Integraal huisvestingsprogramma.
 • Cultureel centrum: Deze reserve is gevormd voor de dekking van de kapitaallasten van het vernieuwde Cultureel Centrum voor een looptijd van 40 jaar.
 • Sociaal domein: In 2016 is deze reserve voor de volgende bestemmingen gevormd: de te korten in de jeugdzorg, maatwerkvoorzieningen Wmo, versnelde integratie van vergunninghouders en het stimuleren van innovaties. In 2023 onttrekken we € 250.000 voor de uitvoering van het programma grip op sociaal domein.

Voorzieningen

 • Pensioenen politieke ambtsdragers: In het kader van de wet APPA is deze voorziening gevormd. De onttrekking en toevoeging is berekend op basis van actuariële berekeningen, welke jaarlijks worden bijgesteld. In de begroting 2023 wordt € 80.000 gestort.
 • Gebouwenbeheer: Deze voorziening is gevormd om de lasten voor het onderhoud op gebouwen te bekostigen. Voor de bepaling van de omvang en toevoegingen is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld.
 • Rioolrecht: Deze egalisatievoorziening richt zich specifiek op het opvangen van pieken en dalen in de exploitatie en de tariefstelling. In begroting 20221 is besloten € 250.000 te onttrekken uit deze voorziening om de rioolheffing voor de inwoners niet te laten toenemen. Deze voorziening is voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (artikel 44 lid 2 BBV)
 • Afvalstoffen: Deze egalisatievoorziening richt zich specifiek op het opvangen van pieken en dalen in de exploitatie en de tariefstelling. En is een voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (artikel 44 lid 2 BBV)
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10