Leeswijzer

Programmaplan
De uitwerking naar ambities en beoogde resultaten voor 2023 en verder is in het programmaplan opgenomen. We onderscheiden in deze begroting vier programma's en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en overhead.
Programma 1 Inwoner
Programma 2 Leefomgeving
Programma 3 Bedrijvigheid
Programma 4 Bestuur en organisatie
Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Bij de verschillende thema’s binnen de programma’s hebben wij in deze begroting verplichte en aanvullende lokale indicatoren opgenomen. Hiermee geven wij extra stuurinformatie bij de ambities en activiteiten op die thema’s. Het ontwikkelen en verbeteren van indicatoren is een continu proces. Niet alle jaren zijn voorzien van een cijfer of percentage, omdat instanties sommige indicatoren eens per twee of vier jaar meten. Alle indicatoren die bekent zijn, zijn in deze begroting verwerkt.

Paragrafen
De zeven paragrafen geven op specifieke onderwerpen verdiepende informatie over de beleidsthema's van de programma's heen. Daarmee geven de paragrafen een belangrijk inzicht in de (financiële) positie van de gemeente. De paragrafen zijn verplicht voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), ook inhoudelijk stelt het BBV de eisen.

Financiële begroting
Ook in de financiële begroting hebben we het model van 2019 gehanteerd. Belangrijk is het overzicht van de thema's en de taakvelden met de baten en lasten. In de financiële verordening hebt u immers bepaald dat de gemeenteraad op het niveau van de thema’s de financiële begroting vaststelt en daarmee het college autoriseert tot het doen van uitgaven. De thema's zijn verdeeld over de programma's. De vergelijkbaarheid van deze begroting met die van vorig jaar is met het overzicht van thema's en taakvelden geborgd. De grote afwijkingen in de lasten en baten worden nu per thema toegelicht.

Legenda

  • In de financiële overzichten zijn de verschillen met een minteken een nadeel en zonder een teken een voordeel
    • Nadeel:   een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten
    • Voordeel:   een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten.
  • De bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders vermeld, afgerond in duizenden euro's. Optellingen kunnen een beetje afwijken door afrondingen.
  • De toelichting op de verschillen is in hoofdlijnen.
  • De afwijkingen groter dan € 25.000 per taakveld of politiek relevant worden toegelicht.
  • De begroting 2022 is inclusief de begrotingswijzigingen tot en met de raadsbesluiten van 5 juli.
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10