Bijlagen

Bijlage 2: Bezuinigingsmonitor

Bijlage 2: Bezuinigingsmonitor

Nog te realiseren bezuinigingsmaatregelen in 2023 (bedragen * € 1.000)

Progr.

Onderwerp

2023

2024

2025

2026

Realisatie

Toelichting in jaarstukken 2021

1

Kostenbeheersing door sturing Sociaal domein

775

775

775

775

In 2023 geven we verder uitvoering aan Goirle Glanst, starten de regionale inkoopcontracten en gaat het programma Grip op Sociaal Domein tot uitvoering komen. We verwachten minder kosten aan maatwerkvoorzieningen en inzicht te hebben in proces en monitoring. Vanaf 2023 zijn de effecten van de beheersmaatregelen zichtbaar binnen de jeugdzorg (€ 345.000) en de persoonsgebonden budgetten (€ 150.000)

2

Opbrengsten windmolens en zonneparken

PM

PM

PM

PM

We onderzoeken nog of de opbrengsten van windmolens en zonneparken een extra inkomstenbron is. We zoeken daarbij aansluiting bij regionale afspraken.

3

Verminderen bedrijfsvoeringskosten: verhogen efficiency en terugdringen formatie

300

300

300

300

Décharge verzoek

Bij de begrotingsbehandeling van boekjaar 2020 heeft de gemeenteraad een taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering/terugdringen formatie opgelegd. Hetzelfde is gebeurd bij de begrotingsbehandeling van boekjaar 2022. Beide bezuinigingen zijn destijds ingegeven door financiële noodzaak; zonder koppeling tussen beleid en formatie en een plan op inhoud. Deze bezuinigingsopgaven staan haaks op de noodzaak tot uitbreiding van de formatiebudgetten en zijn daarom niet realiseerbaar. We stellen daarom voor meerjarig financieel décharge voor deze opgave te verlenen. Met juist een toename van de formatie kan beter invulling worden gegeven aan de continue aandacht voor efficiencyverbetering, en mogelijke besparingen, in onze werkprocessen. Van deze taakstelling is € 150.000 structureel gerealiseerd.

3

Extra taakstelling bezuiniging personeel

75

75

75

75

Décharge verzoek

De aanvullende taakstelling bedrijfsvoering/personeel waartoe bij de begroting 2022 is besloten heeft nog geen effect en wordt om die reden hier ook niet verder toegelicht. Voor de realiseerbaarheid ervan geldt hetzelfde als bij de hierboven toegelichte taakstelling.

Totaal

1.150

1.150

1.150

1.150

Gerealiseerd

645

645

645

645

Décharge verzoek

225

300

375

375

Nog te realiseren

280

205

130

130

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10