Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Ambities

Deze paragraaf geeft inzicht in de voornemens voor de bedrijfsvoering en de rechtmatigheidsverantwoording. Goede sturing en beheersing van alle bedrijfsprocessen is nodig om de beleidsdoelstellingen te realiseren. De ontwikkeling van het nieuwe domein Bedrijfsvoering is in 2022 nog niet afgerond. Daarmee is ook de vernieuwing van de bedrijfsvoering door de gehele organisatie nog niet voltooid. Met name oog voor evalueren en permanent ontwikkelen krijgt in 2023 de aandacht. De samenleving verandert continu en dat vraagt van de gemeente om daarin mee te veranderen of er grenzen aan te stellen. We zien dat onder andere direct terug in veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de rechtmatigheidsverantwoording door het college). Maar ook indirect, bijvoorbeeld door een krappe arbeidsmarkt, waardoor een andere arbeidsmarktbenadering nodig is.
De veranderingen raken de kwaliteit van dienstverlening en procesuitvoering. De vernieuwing van de bedrijfsvoering moet flexibeler in kunnen spelen op veranderingen.  

Ambitie op het vlak van bedrijfsvoering
W e richten onze bedrijfsvoeringsprocessen zodanig in, dat ze de gemeentelijke processen optimaal ondersteunen. We hebben actuele en correcte informatie over geld, prestaties en risico’s. Dat geeft bestuur en management een betrouwbare basis voor beslissingen. De informatievoorziening is op orde en speelt soepel in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. We zijn er op gericht ons werk te evalueren en te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

  • Een bedrijfsvoering die afgestemd en ingeregeld is in de gehele organisatie;
  • Een bedrijfsvoering waar de ambities reëel zijn voor de beschikbaar gestelde middelen;
  • Een doelmatige bedrijfsvoering;
  • Processen die voldoen aan alle eisen op het gebied van rechtmatigheid;
  • Adequate informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens;
  • Regie voeren en in control zijn voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden van het domein bedrijfsvoering;
  • Een flexibele bedrijfsvoering, die door te evalueren wil verbeteren en kan aansluiten bij veranderingen in organisatie en samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?
De bedrijfsvoeringsagenda 2023 opstellen. Deze agenda bevat de prioriteiten die het meeste bijdragen aan een goede en bestendige dienstverlening. Die prioriteiten zijn in lijn met de bestuurlijke doelen, afgestemd in de gehele organisatie en haalbaar met de beschikbaar gestelde middelen en menskracht.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10