Paragrafen

Paragraaf Financiering

Rente-omslag (ook wel rekenrente) en renteresultaat

Uitgangspunten

-   Voor de berekening van de renteomslag volgen we de methodiek uit de BBV notitie rente 2017.
-   We berekenen geen rente over het eigen vermogen.
-   De renteomslag voor 2022 bedraagt 0,72%. Dit ronden we af op 1,0%.
-   De rente wordt door middel van de renteomslag via de kapitaallasten doorberekend aan de

taakvelden.

-   Het renteresultaat op het taakveld treasury is een algemeen dekkingsmiddel.

Rente schema  (bedragen x € 1.000)

De rentelasten over de korte en lange financiering

            582

De rentebaten over de korte en lange financiering

             -42

Saldo rentelasten en rentebaten

             540

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

            8

De rentebaten van verstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden
toegerekend

                6

Aan taakvelden toe te rekenen rente

          526

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

       -726

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-200

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10