Paragrafen

Paragraaf Financiering

Financiële risico's in beeld

Risico

Norm

Toelichting

Renterisico vlottende schuld

Kasgeldlimiet: 8,5% van begrotingstotaal

Kasgeldlimiet: € 5,8 miljoen
Bij structureel overschrijden van kasgeldlimiet moet de kortlopende schuld worden omgezet in een langlopende schuld.

Renterisico vaste schuld

Renterisiconorm: 20% van de stand van de vaste schuld per 1 januari

De gemeente Goirle voldoet aan de renterisiconorm en de norm wordt niet overschreden.

Kredietrisico

  • Risico uit hoofde van door de gemeente verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Het risico bestaat dat de vrijvallende gelden (bij aflossing) niet tegen een gelijk rentepercentage kunnen worden belegd.
  • Risico ten aanzien van verstrekte gemeentegaranties (borgstellingen). Garanties dienen voort te vloeien uit gemeentelijke taken. Het verstrekken van een gemeentegarantie geschiedt bij raadsbesluit en wordt voor komend jaar niet verwacht.

Berekening renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

1a

Renteherziening op vaste schuld o/g

0

0

280

0

1b

Renteherziening op vaste schuld u/g

0

0

0

0

2

Netto renteherziening op vaste schuld (1a – 1b)

0

0

280

0

3a

Nieuw aangetrokken vaste schuld

14.408

19.761

15.368

15.599

3b

Nieuw uitgezette lange leningen

0

0

0

0

4

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a – 3b)

14.408

19.761

15.368

15.599

5

Betaalde aflossingen

1.918

2.178

1.579

1.579

6

Herfinanciering (laagste van 4 en 5)

1.918

2.178

1.579

1.579

7

Renterisico’s op vaste schuld (2 + 6)

1.918

2.178

1.859

1.579

Berekening renterisiconorm

8

Begrotingstotaal per 1 januari

63.567

68.505

68.505

68.505

9

Het vastgestelde percentage ter zake

20

20

20

20

10

Renterisiconorm (8 x 9)

12.713

13.701

13.701

13.701

11

Ruimte boven/ onder renterisiconorm (10 – 7)

10.795

11.523

11.842

12.122

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10