Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Programma/Taakveld

JR2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

1 Inwoner

1.1 Preventie

5.1

Sportbeleid en activering

L

353

199

144

148

152

156

B

85

20

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

L

1.439

1.458

1.634

1.641

1.666

1.604

B

409

478

484

394

403

412

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

L

415

363

189

193

198

202

B

19

13

13

13

14

14

5.4

Musea

L

4

10

11

11

11

11

B

18

18

18

19

19

20

5.6

Media

L

524

530

547

552

565

575

B

0

0

0

0

0

0

6.2

Wijkteams

L

1.003

-144

416

144

159

172

B

110

74

69

70

72

73

7.1

Volksgezondheid

L

905

987

1.015

1.040

1.066

1.088

B

35

20

20

20

21

21

1.2 Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

L

45

56

58

59

61

62

B

0

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

L

1.292

1.326

1.351

1.324

1.325

1.277

B

17

17

17

18

18

19

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

L

1.073

1.345

1.196

1.226

1.257

1.282

B

164

423

316

169

173

176

1.3 Zorg en activering

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

L

1.818

1.683

1.402

1.437

1.472

1.503

B

280

200

187

191

196

199

6.3

Inkomensregelingen

L

6.332

5.884

5.265

5.398

5.534

5.647

B

5.090

4.406

3.836

3.929

4.023

4.099

6.4

Begeleide participatie

L

2.630

2.565

2.708

2.585

2.448

2.370

B

0

71

38

39

40

41

6.5

Arbeidsparticipatie

L

988

1.003

754

776

799

819

B

0

145

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

L

1.207

1.380

1.488

1.529

1.571

1.607

B

9

18

18

18

19

19

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

L

6.488

7.075

7.007

7.003

7.203

7.379

B

193

140

140

140

140

140

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

L

7.733

8.563

7.850

8.052

8.258

8.427

B

412

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

L

60

60

60

60

0

0

B

0

0

0

0

0

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

L

0

60

88

92

95

98

B

0

0

0

0

0

0

2 Leefomgeving

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

L

2

0

45

46

48

49

B

2

0

45

46

47

48

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

L

4

17

14

14

14

15

B

0

0

0

0

0

0

2.1

Verkeer, wegen en water

L

2.812

3.434

3.781

3.914

4.067

4.197

B

155

252

191

196

200

204

2.2

Parkeren

L

225

255

195

199

202

203

B

55

64

2

2

2

2

5.5

Cultureel erfgoed

L

882

939

1.000

1.000

1.001

769

B

59

58

62

63

65

66

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

L

1.579

1.671

1.810

1.833

1.884

1.929

B

35

0

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen

L

1

1

1

1

1

1

B

0

0

0

0

0

0

8.1

Ruimtelijke Ordening

L

963

1.429

1.011

942

973

1.002

B

562

862

502

514

526

536

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

L

1.346

2.160

5.846

404

371

381

B

1.384

2.160

5.504

52

8

8

8.3

Wonen en bouwen

L

1.027

1.034

1.192

1.217

1.114

1.151

B

1.227

960

550

800

800

800

2.2 Verstandig omgaan met natuur hulpbr...

7.2

Riolering

L

1.792

1.843

2.204

2.257

2.308

2.363

B

2.191

2.263

2.756

2.820

2.884

2.947

7.3

Afval

L

2.422

2.267

2.132

2.131

2.129

2.128

B

2.945

2.846

2.655

2.655

2.655

2.655

7.4

Milieubeheer

L

787

1.225

672

688

708

727

B

180

1

1

1

1

1

2.3 Zorg voor veilige leefomgeving

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

L

1.269

1.261

1.360

1.392

1.422

1.460

B

5

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en Veiligheid

L

351

368

380

394

397

416

B

18

28

15

15

16

16

3 Bedrijvigheid

3.1 Bedrijvigheid

3.1

Economische ontwikkeling

L

234

289

218

224

230

236

B

0

0

0

0

0

0

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

L

293

223

134

135

135

136

B

338

258

170

171

172

173

3.4

Economische promotie

L

72

168

199

205

211

216

B

65

155

177

181

186

189

4 Bestuur en organisatie

4.1 Bestuur

0.1

Bestuur

L

1.716

1.637

1.737

1.720

1.787

1.824

B

27

14

0

0

0

0

4.2 Dienstverlening

0.2

Burgerzaken

L

559

527

646

668

691

713

B

280

256

266

349

353

365

5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

5.1 Algemene dekkingsmiddelen

0.10

Mutaties reserves

L

2.437

1.213

437

837

837

837

B

4.049

2.762

797

560

560

560

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

L

2.398

1.144

0

0

0

0

B

0

0

0

0

0

0

0.5

Treasury

L

-15

20

-77

-38

1

38

B

89

73

75

76

77

77

0.61

OZB woningen

L

216

213

173

177

181

185

B

4.531

4.527

4.539

4.673

4.811

4.925

0.62

OZB niet-woningen

L

21

24

62

63

65

66

B

1.919

2.000

1.998

2.051

2.104

2.148

0.64

Belastingen Overig

L

252

89

102

104

107

109

B

97

101

102

88

90

92

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

L

17

16

15

16

16

17

B

38.593

39.759

42.735

44.152

45.627

43.228

0.8

Overige baten en lasten

L

941

563

240

51

67

84

B

351

138

25

25

25

25

0.9

Vennootschapsbelasting

L

8

8

11

11

12

12

B

0

0

0

0

0

0

5.2 Overhead

0.4

Ondersteuning organisatie

L

7.515

7.459

8.162

8.289

7.749

7.914

B

438

322

170

174

178

181

JR  2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Totaal Lasten

66.435

65.901

66.887

62.164

62.567

63.454

Totaal Baten

66.435

65.901

68.491

64.685

66.524

64.481

Saldo

1.605

2.521

3.957

1.027

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10