Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de verschillen tussen de begroting 2023 en de begroting 2022

Verschillen worden toegelicht op hoofdlijnen, per thema, vanaf € 25.000. We vergelijken hierbij de begroting 2022 (na wijzigingen t/m Burap 1) met de primaire begroting 2023 (inclusief nieuw beleid). Structurele gevolgen vanuit Burap 1 2022 zijn verwerkt in 2023 en worden hieronder niet verder uitgewerkt. Administratieve afwijkingen worden ook niet toegelicht. Denk hierbij aan verschuivingen van salarislasten tussen thema's/ taakvelden of overheveling van budget van 2021 naar 2022 (leidt tot eenmalig budget in 2022). Alleen verschillen die een beleidsmatige impact hebben worden toegelicht. Het betreft enkel autonome ontwikkelingen. Gevolgen van nieuw beleid (beleidsintensiveringen) worden weergegeven per programma. (V) voordeel, (N) nadeel.

Programma 1 Inwoner
Lasten
Thema 1.1 Preventie

 • De stijging van (bouw)materialen en brandstof leiden tot prijsstijgingen bij onze leveranciers, die diensten of producten aan de gemeente Goirle leveren. Op deze diensten en producten is een prijsstijging van 10% toegepast. Binnen dit thema stijgen de lasten als gevolg van deze ontwikkeling met € 53.000 (N).
 • De bijdrage per inwoner aan de GGD is verhoogd en laat een afwijking van € 44.000 (N) zien.
 • In het dekkingsplan 2020 is onder andere een bezuiniging voor subsidies opgenomen, binnen dit thema betreft het de subsidie voor muziekonderwijs € 142.000 (V).

Thema 1.2 Onderwijs

 • De uitgaven voor leerlingenvervoer zijn volgens de regio minder hoog zijn, € 46.000 (V).

Thema 1.3 Zorg en activering

 • In het dekkingsplan 2020 is onder andere een bezuiniging voor subsidies opgenomen, binnen dit thema betreft het de subsidie voor muziekonderwijs € 142.000 (V).
 • De uitgaven voor re-integratie zijn bijgesteld € 107.000 (V).
 • Het regiovervoer stijgt met € 109.000 (N), dit is een nadeel als gevolg van de prijsontwikkelingen.
 • De stijging van (bouw)materialen en brandstof leiden tot prijsstijgingen bij onze leveranciers, die diensten of producten aan de gemeente Goirle leveren. Op deze diensten en producten is een prijsstijging van 10% toegepast. Binnen dit thema stijgen de lasten als gevolg van deze ontwikkeling met € 39.000 (N).
 • In 2020 heeft een tijdelijke verhoging van het budget huishoudelijke hulp plaatsgevonden, deze vervalt in 2023 € 200.000 (V).
 • De regionale inkoop Wmo begeleiding zal in 2023 starten een stijging van de lasten van € 103.000 (N) wordt het eerste jaar verwacht.
 • Volgens contractuele afspraken met de aanbieder voorliggend veld, Contour de Twen is een indexering van 2,3% toegepast, € 52.000 (N).
 • De beheersmaatregelen jeugdzorg hebben effect en de regionale bijdrage is € 500.000 (V) lager.

Programma 2 Leefomgeving
Lasten
Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik
De stijging van (bouw) materialen en brandstof leiden tot prijsstijgingen bij onze leveranciers. In de begroting 2023 houden we rekening met een prijsstijging van 10% voor de Diamantgroep (€ 113.000 (N)) en wegen/straten/pleinen (€ 158.000 (N)).

De invoering van de Omgevingswet neemt onder andere structurele kosten van software met zich mee € 25.000 (N) en incidentele extra uitgaven voor het uitrollen van de Omgevingswet € 50.000 (N).

In 2023 verwachten we minder inkomsten van bouwleges omdat grote woningbouwprojecten niet in deze periode gepland zijn. De opbrengsten zullen € 410.000 (N) lager zijn.

Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren.

Thema 2.3 Zorg voor een veilige leefomgeving
De gemeenschappelijke bijdrage aan de veiligheidsregio is met € 34.000 (N) toegenomen.

Programma 3 Bedrijvigheid
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren.

Programma 4 Bestuur
Lasten
Thema 4.1 Bestuur

 • De gemeente Goirle spaart om te kunnen voldoen aan toekomstige pensioenverplichtingen van (voormalig) collegeleden. Dat ligt vast in de Wet Appa. We storten vanaf 2023 structureel meer in de voorziening, vanwege de nieuwe samenstelling van het college: € 20.000 (N).
 • De samenstelling van de gemeenteraad is ook gewijzigd na de verkiezingen van 2022. De vergoedingen voor de raadsleden zijn gestegen met structureel € 25.000 (N). Dit bedrag is inclusief de vergoeding voor fractievoorzitters.   

Thema 4.2 Dienstverlening
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren.

Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen en Overhead
Lasten
Thema 5.1 Algemene Dekkingsmiddelen & Thema 5.2 Overhead
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren. Toelichtingen op specifieke posten staan op andere plaatsen in dit boekwerk (staat van reserves en voorzieningen, paragraaf Bedrijfsvoering - personeel).

Baten
Thema 5.1 Algemene Dekkingsmiddelen
De voordelige effecten van de Meicirculaire 2022 op de te ontvangen rijksmiddelen zijn verwerkt in de begroting 2023 en het meerjarenperspectief.  

Thema 5.2 Overhead
Er zijn geen grote afwijkingen te verklaren.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10