Bijlagen

Bijlage 3: Risicokaart

Bijlage 3: Risicokaart

Inventarisatie risico's gemeente Goirle (t.b.v. begroting 2023)

Domein:

Risico-onderwerp
(gebeurtenis/situatie)

Risico-categorie

Beschrijf het mogelijk effect

Regulier risico of niet-regulier?
Reguliere risico’s: doen zich regelmatig voor en zijn veelal vrij goed meetbaar.

Risico-eigenaar
(maak een keuze
met het pijltje)

Financiële consequentie als risico zich voordoet
(bedrag in €)

Kans dat risico zich voordoet (inschatting %)

Mate van inschatting= Goed, Redelijk, Slecht, Niet

Zijn er beheers-maatregelen, zoja: welke?

Reëel financieel gevolg (is kans maal financieel gevolg)

1

Effecten coronapandemie

12. Overige risico's

Wachtlijsten bij de GGZ dragen bij aan meer aanvragen bij de gemeente Goirle

Domeinmanager Sociaal

€ 150.000

40%

Redelijk

€ 60.000

2

Effecten coronapandemie

12. Overige risico's

Wachtlijsten bij de zorgaanbieders leiden zwaardere problematiek

Domeinmanager Sociaal

€ -

3

Effecten coronapandemie

12. Overige risico's

De staatssteun aan ondernemers is vervallen, de landelijke verwachtiging is dat het aantal faillissementen toeneemt, hierdoor kan de vraag naar bijstand en steun bij de gemeente toenemen.

Domeinmanager Sociaal

€ -

4

Dubbele vergrijzing

12. Overige risico's

Toename in aanvragen hulp bij het huishouden

Domeinmanager Sociaal

€ 100.000

40%

Redelijk

€ 40.000

5

Dubbele vergrijzing

12. Overige risico's

Toename in aanvragen hulpmiddelen

Domeinmanager Sociaal

€ -

6

Dubbele vergrijzing

12. Overige risico's

Toename overige zorgkosten

Domeinmanager Sociaal

€ -

7

Asiel aanvragen

12. Overige risico's

Toename taakstelling statushouders

Domeinmanager Sociaal

€ 200.000

30%

Redelijk

€ 60.000

8

Inflatie

12. Overige risico's

Door de huidige inflatie nemen prijzen voor grondstoffen, ed. toe. De contracten die in 2023 aflopen zullen aanzienlijk hoger zijn.

Domeinmanager Sociaal

€ 200.000

60%

Redelijk

€ 120.000

9

Arbeidsmarkt

12. Overige risico's

De krapte op de arbeidsmarkt kan aanleiding zijn om de werkomgeving van de gemeente Goirle aantrekkelijker te maken, denk hierbij aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

Domeinmanager Sociaal

€ 150.000

30%

Redelijk

€ 45.000

10

Arbeidsmarkt

12. Overige risico's

Door het niet kunnen invullen van vacatures, kan extra inhuur van derden nodig zijn.

Domeinmanager Sociaal

€ -

11

Afvaldumping, asbest, kca

8. Milieu

bodemverontreiniging

Domeinmanager Fysiek

niet bekend, nog niet voorgekomen

klein

goed

nee

12

Verkeersongevallen

6. Letsel/veiligheid

Goirle loopt het risico op een toename van ongevallen en slachtoffers in het verkeer.

Domeinmanager Fysiek

Als het ongeval te wijten valt aan nalatigheid van de gemeente, is de aansprakelijkheid voor ons

gebeurt niet veel, maar kans is aanwezig

redelijk

onderhoud wegen, inrichting van wegen conform richtlijnen

Risico-onderwerp
(gebeurtenis/situatie)

Risico-categorie

Beschrijf het mogelijk effect

Regulier risico of niet-regulier?
Reguliere risico’s: doen zich regelmatig voor en zijn veelal vrij goed meetbaar.

Risico-eigenaar
(maak een keuze
met het pijltje)

Financiële consequentie als risico zich voordoet
(bedrag in €)

Kans dat risico zich voordoet (inschatting %)

Mate van inschatting= Goed, Redelijk, Slecht, Niet

Zijn er beheers-maatregelen, zoja: welke?

Reëel financieel gevolg (is kans maal financieel gevolg)

13

Vandalisme

10. Product/dienst

Goirle loopt het risico op vandalisme van straatmeubilair

Domeinmanager Fysiek

Bij vernieling of ontvreemding moet de gemeente nieuw meubilair plaatsen

Regelmatig

Goed

Controle en aanwezigheid in de buitenruimte

€ -

14

Personele bezetting

9. Personeel/Arbo

Door gebrek aan personeel kunnen activiteiten niet of pas verlaat worden uitgevoerd

Domeinmanager Fysiek

Mislopen subsidies, niet aansluiten bij regio-projecten

In de afgelopen jaren veelvuldig voorgekomen

Goed

€ -

15

Aansprakelijkheid bij niet (goed) uitvoeren opdrachten

10. Product/dienst

Slecht of te laat afgeleverde producten

Domeinmanager Fysiek

Planning wordt niet gehaald

klein, maar reeel

Redelijk

€ -

16

Toename prijzen speeltoestellen

2. Financieel

Minder speeltoestellen kunnen vervangen

Domeinmanager Fysiek

€ 10.000

50%

redelijk

In overleg met bewoners andere keuzes maken, speelplekken verwijderen

€ 5.000,00

17

Niet tijdige levering van materialen voor herstel speeltoestellen

3. Imago/politiek

Speeltoestellen of speelplekken moeten in bouwhekken worden gezet, zolang de materialen niet leverbaar zijn. Kinderen kunnen niet spelen, wat veel onvrede geeft bij ouders

Domeinmanager Fysiek

40%

redelijk

We doen al het maximale door de aannemer het probleem zo snel mogelijkte laten oplossen

€ -

18

Klimaatverandering

2. Financieel

Beplanting sterft af, waardoor die voor einde gemiddelde levensduur vervangen moeten worden

Domeinmanager Fysiek

€ 45.000

50%

goed

Kiezen voor planten die beter tegen droogte kunnen. Bomen planten ter voorkomen van hittestress en investeren in biodiversiteit en klimaatadaptatie

€ 22.500,00

19

Klimaatverandering

8. Milieu

Biodiversiteit neemt af door verdroging. De weerbaarheid van de leefomgeving van mens en dier neemt daardoor ook af.

Domeinmanager Fysiek

50%

Goed

Bomen planten ter voorkomen van hittestress en intensiveren in biodiversiteit en klimaatadaptatie

€ -

20

Hoge inflatie

2. Financieel

Overschrijding begroting (riolering). Een hogere stijging van de prijzen van materialen en uitvoerings-werkzaamheden in de openbare ruimte.

Domeinmanager Bedrijfsvoering

Hogere rioolheffing, of meer inzet van voorziening

Groot

Slecht

Inzet voorziening egalisatie rioolheffing.

€ -

21

Schadeclaims riolering

2. Financieel

Door achterstallig onderhoud van de riolering kunnen belanghebbenden een claim indienen.

Domeinmanager Fysiek

laag

klein

redelijk

Preventief en snel correctief onderhoud plegen.

€ -

22

Waterschade

6. Letsel/veiligheid

Waterschade bij hevige neerslag: Kosten voor opruimen, schadeclaims, schade gemeentelijke eigendommen.

Domeinmanager Fysiek

hoog

laag

redelijk

Tijdige uitvoering van Investeringsprojecten voor verbetering rioolstelsel, preventief onderhoud, correctief onderhoud.

€ -

23

Wateroverlast

6. Letsel/veiligheid

Er bestaat het risico op wateroverlast bij hevige regenval en bij onvoldoende verwerkings-, of bergingscapaciteit. Wateroverlast door onvoldoende capaciteit kan de volgende gevolgen voor de gemeente hebben: Kosten voor opruimen, schadeclaims, schade gemeentelijke eigendommen;

regulier

Domeinmanager Fysiek

laag

hoog

redelijk

Tijdige uitvoering van Investeringsprojecten voor verbetering rioolstelsel.

€ -

24

Milieuoverlast (Water)

8. Milieu

Verontreiniging oppervlaktewater, incl. flora en fauna

regulier

Domeinmanager Fysiek

laag

matig

redelijk

Tijdige uitvoering van Investeringsprojecten voor verbetering rioolstelsel.

€ -

25

Energiearmoede middelen traag besteed

3. Imago/politiek

De beschikbaargestelde rijksmiddelen worden deels terug gegeven aan het Rijk, omdat we ze niet tijdig hebben uitgegeven

niet-regulier

GS/Algemeen directeur

laag

laag

Slecht

Projectmatige aanpak, strakkere sturing van partner DRG,…

€ -

26

Vertraagde verduurzaming (warmte) gebouwde omgeving

9. Personeel/Arbo

Achterstand op de verduurzaming gebouwde omgeving, t.o.v. de transitievisie warmte. niet voldoen aan de landelijke afspraken om te komen tot aardgasvrije wijken.

niet-regulier

Domeinmanager Fysiek

hoog

Slecht

Deels uitbesteden aan Regio, of Tilburg? Capaciteitsuitbreiding? Programmatische aanpak?

€ -

Risico-onderwerp
(gebeurtenis/situatie)

Risico-categorie

Beschrijf het mogelijk effect

Regulier risico of niet-regulier?
Reguliere risico’s: doen zich regelmatig voor en zijn veelal vrij goed meetbaar.

Risico-eigenaar
(maak een keuze
met het pijltje)

Financiële consequentie als risico zich voordoet
(bedrag in €)

Kans dat risico zich voordoet (inschatting %)

Mate van inschatting= Goed, Redelijk, Slecht, Niet

Zijn er beheers-maatregelen, zoja: welke?

Reëel financieel gevolg (is kans maal financieel gevolg)

27

Maatschappij ontwrichtende crisis

6. Letsel/veiligheid

Een nieuwe crisis (met soortgelijke omvang en effecten als de coronacrisis) dient zich aan.

Domeinmanager Fysiek

Meerkosten voor aanpak crisis (organisatiebreed)

Klein, maar reeel

Redelijk

Inzet kernteam en/of crisisorganisatie.
Rijkscompensatie.

€ -

28

Bodemverontreiging welke niet bekend is, die vanwege een activiteit zich openbaart

8. Milieu

vervuilde grond volksgezondheid

niet regulier

€ -

29

Milieuschade door illegale lozingen (drugsafval, asbest)

8. Milieu

beschadiging en verontreining in buitengebied

niet regulier

€ -

30

Schade door trillingen van verkeersbewegingen

2. Financieel

Schade van gebouwen door trillingen

niet regulier

€ -

31

Houtstook in de winter

8. Milieu

Meer meldingen van rook en geur overlast onderzoek

niet regulier

€ -

32

Projecten die niet door gaan ivm prijsstijgingen, arbeidsmarkt etc

2. Financieel

uitstel van projecten

Domeinmanager Fysiek

gemiddeld

redelijk

€ -

33

Uitstel onderhoud groen en wegen vanwege gebrek personeel bij aannemers

2. Financieel

uitstel van onderhoud

Domeinmanager Fysiek

gemiddeld

redelijk

€ -

Grondexploitatie Boschkens (Deze risico's zijn benoemd in de herziening van deze grondexploitatie en behandeld via collegevoorstel: D2022-03-003320; zaaknummer: 2021-025717)

€ -

34

Fase 1-3: Onderhandeling concessieovereenkomst WKO Eteck

2. Financieel

In fase 1-3 is een WKO voorzien. Met Eteck zijn onderhandelingen gaande over de concesssieovereenkomst. Mochten wij er niet uitkomen dan leidt dit tot meerkosten

Domeinmanager Fysiek

€ 103.000

50%

Redelijk

Sturen op kostenbeheersing in onderhandelingen met Eteck

€ 51.500

35

Fase 5: Terugkomst en opnieuw bestrijden Japanse Duizendknoop

8. Milieu

In fase 5 is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Deze kan door zijn sterke groeikracht inheemse plantsoorten verdringen. Daarnaast kan deze plant een gevaar zijn voor de biodiversiteit en kan deze plant funderingen van woningen aantasten. Daarom moet deze plant bestreden worden.

Domeinmanager Fysiek

€ 25.000

50%

Redelijk

Goede monitoring van mogelijke terugkeer en aanwezigheid Japanse Duizendknoop na verwijderen.

€ 12.500

36

Fase 5: Vervanging riolering Roerdomp

2. Financieel

In fase 5 is een stuk riolering aangetroffen dat vervangen moet worden. Het is nog onzeker of dat de aannemer of de gemeente verantwoordelijk is voor deze kosten.

Domeinmanager Fysiek

€ 15.000

50%

Goed

N.v.t.

€ 7.500

37

Fase 7: Geluidsmaatregelen A58 t.b.v. ontwikkeling Barbara Benzpark

2. Financieel

De woningen in fase 7 liggen in een geluidszone. Vooralsnog wordt er in de grondexploitatie gerekend met geluidswerende maatregelen die in de bebouwing kunnen worden opgelost. Mocht dit ontoereikbaar zijn dan dient er een geluidscherm te worden gerealiseerd (kosten € 3,44 mio)

Domeinmanager Fysiek

€ 3.440.357

40%

Goed

Geluidswerende maatregelen zover mogelijk binnen bebouwing en verkaveling oplossen.

€ 1.376.143

Risico-onderwerp
(gebeurtenis/situatie)

Risico-categorie

Beschrijf het mogelijk effect

Regulier risico of niet-regulier?
Reguliere risico’s: doen zich regelmatig voor en zijn veelal vrij goed meetbaar.

Risico-eigenaar
(maak een keuze
met het pijltje)

Financiële consequentie als risico zich voordoet
(bedrag in €)

Kans dat risico zich voordoet (inschatting %)

Mate van inschatting= Goed, Redelijk, Slecht, Niet

Zijn er beheers-maatregelen, zoja: welke?

Reëel financieel gevolg (is kans maal financieel gevolg)

38

Fase 7: PFAS in de grond

8. Milieu

Sinds juli 2019 moet alle grond die wordt afgevoerd worden gekeurd op PFAS. In fase 7 zijn nog geen civieltechnische werkzaamheden verricht en mogelijk moet er grond worden afgevoerd. Hiervoor wordt rekening gehouden met een stelpost van € 257.500.

Domeinmanager Fysiek

€ 257.500

25%

Redelijk

Onderzoeken of grond intern gebruikt kan worden (gesloten grondbalans).

€ 64.375

39

Fase 7: Hogere plankosten a.g.v.vertraging door Stikstofproblematiek

2. Financieel

Voor de woningen in fase 7 moeten er nog berekeningen gemaakt worden i.k.v. Stikstofdepositie. Dit kan pas als het programma nader is uitgewerkt. Als uit berekeninigen blijkt dat er teveel wordt uitgestoten door de bouw dan loopt project vertraging op.

Domeinmanager Fysiek

€ 77.250

25%

Redelijk

N.v.t.

€ 19.313

40

Fase 7: Nieuwe verkaveling

2. Financieel

De verkaveling in fase 7 staat nog niet vast. Voor de uiteindelijke invulling zijn nog studies gaande. Een variant met ruimte voor patiowoningen is doorgerekend.

Domeinmanager Fysiek

€ 61.800

75%

Redelijk

Besluit van college en raad.

€ -46.350

41

Fase 7: Afzetrisico (vertraging) kavels fase 7

2. Financieel

Het programma omvat speciale type patiowoningen. Er lijkt markt voor deze woningen, maar moet wel bewezen worden. Als afzet tegenvalt is er sprake van vertraging. Drie jaar vertraging leidt tot € 108.150 hogere plankosten.

Domeinmanager Fysiek

€ 108.150

50%

Redelijk

In vroeg stadium nader marktonderzoek doen en lijsten van geinteresseerden aanleggen.

€ 54.075

42

Fase 7: Lagere opbrengst wegvallen vrije kavels in woonprogramma

2. Financieel

Het woonprogramma in fase 7 is nog niet vastgesteld. Een van de risico's is lagere opbrengsten vanwege het vervangen van 5 vrijstaande kavels door betaalbare rij- en hoekwoningen. Dit zou kunnen leiden tot € 1,03 mio lagere grondopbrengsten.

Domeinmanager Fysiek

€ 1.030.000

50%

Redelijk

Besluit van college en raad.

€ 515.000

43

Prijsstijgingen energie en materialen en inflatie

2. Financieel

In de herziening is uitgegaan van een kostenstijging van 3%. Echter door de prijsstijgingen van de laatste tijd door energie, materialen en inflatie wordt alles duurder. Ook de hypotheekrente stijgt waardoor de woningmarkt onzekerder wordt en mogelijk consequenties kan hebben op opbrengsten.

Domeinmanager Fysiek

€ 283.000

75%

Slecht

Nee, is invloed van buitenaf

€ 212.250

Risico-onderwerp
(gebeurtenis/situatie)

Risico-categorie

Beschrijf het mogelijk effect

Regulier risico of niet-regulier?
Reguliere risico’s: doen zich regelmatig voor en zijn veelal vrij goed meetbaar.

Risico-eigenaar
(maak een keuze
met het pijltje)

Financiële consequentie als risico zich voordoet
(bedrag in €)

Kans dat risico zich voordoet (inschatting %)

Mate van inschatting= Goed, Redelijk, Slecht, Niet

Zijn er beheers-maatregelen, zoja: welke?

Reëel financieel gevolg (is kans maal financieel gevolg)

44

Kosten kermis stijgen als gevolg van de stijgende brandstofprijzen

2. Financieel

Door de stijgende energielasten wordt de kermis niet meer rendabal. Oplossing kan zijn om de energielasten direct door te belasten aan de exploitanten. Risico is dat de Goirlese en Rielse kermis daardoor niet meer aantrekkelijk zijn voor de huidige exploitanten. We kunnen dan een minder aantrekkelijke kermis aanbieden aan onze inwoners. Risico speelt m.n. in Riel. Deze kermis is al niet meer rendabel.

Domeinmanager Fysiek

N.N.T.B.

N.N.T.B.

Niet

Energietarieven direct doorbelasten naar exploitanten. Accepteren dat er een kwalitatief mindere kermis komt of de niet rendabele kermis afschaffen.

€ -

45

Prijsstijgingen

12. Overige risico's

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een generieke stijging van de prijzen van 2,5%, In de begroting 2023 is bij diverse taakvelden op basis van contracten wel rekening gehouden met een hogere stijging dan die 2,5%. Daarnaast is rekening gehouden van te verwachten hogere lasten vanwege een mogelijke verdere verhoging van de prijzen met een stelpost 2023. Deze stelpost is geraamd op € 168.000.

Domeinmanager Bedrijfsvoering

112.000

40%

Redelijk

€ 44.800

46

Renterisico

12. Overige risico's

In de begroting is rekening gehouden met een rekenrente van 2,5%. Ook voor het financieringstekort is rekening gehouden met een rekenrente van 2,5%, Iedere verhoging met 1% betekent een rentelast van € 100.000.

Domeinmanager Bedrijfsvoering

€ 100.000

50%

Redelijk

€ 50.000

47

Rechtmatig aanbesteden

5. Juridisch/aansprakelijkheid

Er is te weinig capaciteit op inkoopadvies. De mogelijkheid bestaat dat aanbestedingen door de rechter als onrechtmatig worden beschouwd, er schadeclaims komen van bieders en een aanbesteding overgedaan moet worden.

Domeinmanager Bedrijfsvoering

€ 50.000

25%

slecht

extra capaciteit gevraagd

€ 12.500

48

Beheerstaken P&O

5. Juridisch/aansprakelijkheid

Er is te weinig capaciteit bij P&O voor de beheerstaken. De mogelijkheid bestaat dat contracten niet tijdig worden opgezegd en er claims of langdurige verplichtingen ontstaan.

Domeinmanager Bedrijfsvoering

€ 90.000

10%

slecht

extra capaciteit gevraagd, prioritering ingevoerd

€ 9.000

49

Informatieveiligheid

4. Informatie/strategie

Een datalek met als gevolg een boete of een claim.

Domeinmanager Bedrijfsvoering

€ 50.000

10%

slecht

continue alertheid en gericht op voorkomen en verbeteren van de gevolgen van datalekken

€ 5.000

50

Bodemverontreiging welke niet bekend is, die vanwege een activiteit zich openbaart

8. Milieu

Sanering gemeentelijk bosje aan de Watermolenstraat conform raadsvoorstel 17 mei 2022

Domeinmanager Fysiek

€ 400.000

100%

Goed

€ 400.000

Totaal

€ 3.140.105

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10