Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten en grondslagen

De begroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten en grondslagen:

  • De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn.
  • De begroting is opgesteld op basis van lopende prijzen.
  • Er is rekening gehouden met 3% loonkostenstijging en met een algemene kostenstijging van 2,5%. Daar waar, op basis van contracten, andere percentages van toepassing zijn, zijn deze toegepast.
  • Er is een rekenrente gehanteerd van 2,5%. Het renteomslagpercentage komt uit op 0,73% en dat is afgerond naar 1,%.
  • De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2022.

Nr.

Omschrijving programma

Lasten

Baten

Saldo

1

Inwoner

33.183

5.157

-28.026

2

Leefomgeving

21.644

12.282

-9.362

3

Bedrijvigheid

552

347

-205

4

Bestuur en organisatie

2.383

266

-2.116

Algemene dekkingsmiddelen

526

49.474

48.948

Overhead

8.162

170

-7.993

Subtotaal

66.450

67.695

1.245

Mutaties reserves

437

797

360

Resultaat

66.887

68.491

1.605

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10