Bijlagen

Bijlage 1: Beleidsvoornemens

Bijlage 1: Beleidsvoornemens

Progr.

Thema

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Kaptiaallasten beleidsvoornemens

-155

-425

-584

-722

1

1.1

Sportaccommodaties

-27

-53

-52

-51

2

2.1

Beheerplan verharding

-40

-120

-200

-281

2

2.1

Fietspad Riel-Gilze

-14

-55

-54

-53

2

2.1

Rente-effect

-30

-71

-81

-79

2

2.1

Openbare verlichting

-7

-18

-21

-20

2

2.1

Herplant bomen

-4

-11

-15

-14

2

2.2

Gemeentelijk plan water en riolering

-33

-97

-161

-224

Lasten beleidsvoornemens

-1.913

-1.232

-557

-427

1

1.1

Sportparkbeheer

-25

1

1.1

Programma 'Grip op Sociaal Domein'

-237

1

1.2

Onderwijshuisvesting

1

1.3

Uitvoeringskosten regionale inkoop HvB

-50

2

2.1

Onderzoek naar woningbouw op locatie sportparken

-50

2

2.1

Onderhoud fietspad Riel-Gilze

-26

-26

-26

-26

2

2.1

Omgevingsplan

-100

-100

-100

2

2.1

Integrale aanpak woningbouw Riel-Noord en -Zuid

-50

2

2.1

Onderzoek naar nieuwe fietsroutes

-50

2

2.1

Lokale vertaling regionale woonzorganalyse

-50

2

2.2

Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje

-50

2

2.2

Ecologische verbindingszone Hultense Leij

-30

2

2.3

Inspectie- en onderhoud brandputten

-20

-20

-20

-20

4

4.1

Bestuurskrachtonderzoek

-60

4

4.1

Bestuurlijke vernieuwing

-5

-5

-5

4

4.2

Moderniseren website

-25

4

4.2

Inwonersparticipatie

-25

-25

-25

5

5.2

Decharge bezuinigingsopgave bedrijfsvoering

-225

-300

-375

-375

5

5.2

Formatieplan

-750

-750

5

5.2

Verbeteren kwaliteit sturinginstrumentarium

-25

5

5.2

Opdracht tot verminderen uitgaven 2 x € 2 miljoen

-35

5

5.2

Verbeteren netwerk ten behoeve van hybride werken

-15

-6

-6

-6

5

5.2

Arbeidsmarktstrategie

-10

Baten beleidsvoornemens

-495

-431

-367

-404

2

2.1

Omgevingsplan eenmalige uitkering

100

100

100

2

2.2

Rioolheffing

33

97

161

224

5

5.1

Onroerende zaakbelasting bevriezen

-628

-628

-628

-628

Totaal baten en lasten beleidsvoornemens

-2.563

-2.088

-1.508

-1.553

1

1.1

Onttrekking reserves

237

1

1.2

Toevoeging reserves

400

800

800

800

Totaal mutatie reserves

163

800

800

800

Investeringen

2023

2024

2025

2026

1

1.1

Sportaccomodaties

716

2

2.1

Infraplan

1.237

1.262

1.287

1.313

2

2.1

Fietspad Riel-Gilze

756

2

2.1

Proeftuin gemeentewerf

925

2

2.1

Openbare verlichting

227

127

127

127

2

2.1

Herplant bomen

100

100

2

2.2

Gemeentelijke plan water en riolering

1.400

1.400

1.400

1.400

Totaal investeringen

5.361

2.889

2814

2840

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10