Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Uitgangspunten

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Volgens de BBV en de notitie verbonden partijen van de Gemeente Goirle wordt in deze paragraaf de visie en beleidsvoornemens omtrent de verbonden partijen weergegeven. Daarnaast wordt van elke partij de actuele situatie geschetst en inzicht gegeven in eventuele risico's bij verbonden partijen.  De actuele situatie is gebaseerd op de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van de verbonden partij. De risico's bij onze verbonden partijen zijn een integraal onderdeel van de risicokaart en zullen, indien het risico dermate groot is, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement worden meegenomen.  In de tabel worden de cijfers per verbonden partij gepresenteerd en de kleur in de eerste kolom geeft aan tot welk programma de verbonden partij behoort.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10