Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Activiteiten in 2023

Salariskosten

In onderstaande tabel vergelijken we de formatie 2023 exclusief bestuur (4,6 fte) met de formatie 2022.

Aantal in fte

Raming begroting 2023

Raming begroting 2022

Reguliere formatie (incl. boven-formatief)

142,59

138,35

Griffie

2,50

2,50

Boven-formatief

1,53

3,20

De in de begroting 2023 verwerkte bruto salarislasten en vergoedingen, inclusief college en gemeenteraad zijn € 12.337.378. Voor projecten / investeringen is dat € 563.342. Het totaal komt daarmee op € 12.900.720.

Algemeen
De gemeente Goirle zet veel middelen in. De inzet van die middelen is zinvol als inwoners, bedrijven en instellingen, bestuur, medewerkers en partners zich gehoord, gezien, gerespecteerd en welkom voelen. Met onze bedrijfsvoering willen we samen maatschappelijke meerwaarde leveren door de primaire processen in goede afstemming zo efficiënt mogelijk te ondersteunen. Een aantal ambities uit de programma's staan onder druk doordat er geen structurele investeringen mogelijk zijn.

Planning & Control

Samen met de raad geven we in 2023 verder invulling aan de ingezette doorontwikkeling van de Planning & Control-cyclus om de raad in staat te stellen zijn kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Realistische, meerjarige planning van beleid én middelen staat daarin, naast transparante verantwoording, centraal. Belangrijk aandachtspunt is het verder versterken van de relatie tussen maatschappelijke effecten, doelen, resultaten en activiteiten. Daarbij is ook aandacht voor het vinden van de daarbij behorende, juiste indicatoren: effect- en resultaatindicatoren voor raad en college, prestatie-indicatoren voor college en ambtelijke organisatie. De mate waarin de doorontwikkeling een direct zichtbaar effect heeft op de voor de raad aan te leveren P&C producties is in sterke mate afhankelijk van het tempo waarin de organisatie-ontwikkeling en daarbij behorende (gewijzigde) rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn beslag krijgen. In dat verband staat 2023 ook in het teken van het trainen, coachen en begeleiden van medewerkers én faciliteren met 'handige' systemen om tot een efficiënt en robuust proces van Planning & Control te komen.

Concern-control
Concern-control richt zich op de werking van de gemeentelijke processen en projecten en op de verbetering ervan. Ook in 2023 ligt de focus op een aantal organisatiebrede onderwerpen: de opvolging van de bevindingen uit de management letter, uitvoering geven aan de eigen rechtmatigheidsverklaring van het college van B&W vanaf het verslagjaar 2023. Tot slot krijgt, naast reguliere advisering aan bestuur en organisatie, ook borging van de processen van sturing, beheersing, besluitvorming en verantwoording continue aandacht.

Personeelsbeleid
Het huidige personeelsbeleid wordt actief ingezet voor de route naar de organisatie van de toekomst en het stimuleren van de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het is van strategisch belang om te investeren in medewerkers richting eigen ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Immers, zij zijn het menselijk kapitaal van de organisatie. De kwaliteit van personeel bepaalt ten slotte in hoge mate de kwaliteit van de dienstverlening.
De ambities in de ontwikkelrichting vragen om een heroriëntatie op HRM. In 2022 is daar een aanzet toe gegeven. Duidelijk is nu dat er structurele investeringen nodig zijn om concurrerend te kunnen zijn op de arbeidsmarkt; om de ontwikkeling en coaching van medewerkers mogelijk te maken en om blijvend mee te kunnen bewegen met veranderingen in de samenleving. De voorziene trajecten kunnen nu worden gestart, maar structureel is er onvoldoende capaciteit om de HR-bedrijfsvoering op peil te kunnen brengen en houden. Daardoor staat op korte termijn ook de vitaliteit, (team)ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers onder druk.

Inkoop
Het terrein van inkoop en contractmanagement blijft achter bij de veranderingen in de maatschappij. Aanbestedingen moeten aan steeds meer vereisten voldoen en willen we op dit taakveld in control zijn dan is contractbeheersing essentieel. Er is structureel onvoldoende capaciteit, waardoor we risico's lopen voor wat betreft de rechtmatigheid van aanbestedingen en er ook onvoldoende zicht is op de resultaten van de afgesloten contracten.

Samenwerking
Bestuur en organisatie werken samen met partners en participeren in verschillende samenwerkingsverbanden. Uitgangspunten zijn: toegevoegde waarde voor onze inwoners en het behouden van de Goirlese identiteit.
Onderzocht wordt hoe we de samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering met Hilvarenbeek en Oisterwijk kunnen intensiveren. Doel is de effectiviteit te vergroten en de kwetsbaarheid te verminderen.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10