Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Totaaloverzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten
bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Incidentele lasten

 1. Sportparkbeheer

25

0

0

0

 1. Uitvoeringskosten regionale inkoop Hart van Brabant

50

0

0

0

 1. Ecologische verbindingszone Hultense Leij

30

0

0

0

 1. Lokale vertaling regionale woonzorganalyse

50

0

0

0

 1. Integrale aanpak woningbouw Riel-Noord en -Zuid

50

0

0

0

 1. Onderzoek naar woningbouw op locatie sportparken

50

0

0

0

 1. Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje

50

0

0

0

 1. Onderzoek nieuwe fietsroutes

50

0

0

0

 1. Bestuurskrachtonderzoek

60

0

0

0

 1. Verbeteren kwaliteit sturingsinstrumentarium

25

0

0

0

 1. Opdracht tot vermindering uitgaven 2 X € 2 miljoen

35

0

0

0

 1. Moderniseren website

25

0

0

0

 1. Arbeidsmarktstrategie

10

0

0

0

Totaal incidentele lasten

510

0

0

0

Incidentele baten

 1. Beschikking over de reserve monumenten

12

12

12

12

 1. Beschikking over de reserve verfraaiing gemeente

12

12

12

12

 1. Beschikking over de reserve sociaal domein

237

0

0

0

Totaal incidentele baten

260

23

23

23

Saldo incidentele baten en lasten

250

-23

-23

-23

Toelichting op het overzicht incidentele lasten en baten

 1. Sportparkbeheer

Bij de sportparken van Goirle en Riel spelen twee belangrijke vraagstukken: op het gebied van beheer en de locatie. De gemeente wil dat de verenigingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en gebruik van het sportpark Van de Wildenberg. Verenigingen zijn in mindere mate tevreden over het onderhoud aan de sportparken. In het kader van 'right to challenge' bekijken we met elkaar hoe we dit naar ieders tevredenheid kunnen verbeteren. Daarbij gaan we samen op zoek naar een samenwerking die meer in evenwicht is.
Daarnaast dreigt op de sportparken in Goirle en in Riel op lange termijn een tekort aan ruimte te ontstaan. De grenzen aan de groei zijn in zicht, zowel fysiek als financieel. Verenigingen zijn huurder. We voeren met verenigingen het gesprek over een verschuiving naar meer eigen beheer én over de mogelijkheden van verplaatsing. Deze gesprekken moeten ambtelijk begeleid worden. Verwacht wordt dat ook deskundig extern advies nodig is. Het is een eenmalig budget voor 2023 van € 25.000.

 1. Uitvoeringskosten regionale inkoop Hart van Brabant

In 2021 en 2022 is er ter ondersteuning vanuit de regio met betrekking tot het traject regionale inkoop bestuurlijk overeengekomen om de kosten ondersteuning regionale inkoop te verdelen over de deelnemende gemeentes naar rato van inwonersaantal. Deze verdere uitwerking/ondersteuning van de regionale inkoop is nodig om de implementatie goed te laten verlopen. Voor 2023 worden de totale kosten nu geraamd op totaal € 800.000. Dit bedrag is incidenteel en zal vanuit de regio op basis van inwonersaantal worden doorbelast. Bestuurlijk moet hier nog een besluit over genomen worden, maar het is verstandig om deze raming als reservering op te nemen.

 1. Ecologische verbindingszone Hultense Leij

In het kader van de gebiedsvisie De Baars kijken we naar de realisatie van de Roovertse Leij/Nieuwe Leij. In 2023 willen we ook met het waterschap om de tafel om afspraken te maken over de realisatie van de Hultense Leij. Tot 2027 kunnen we nog gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden van het GOB voor de realisatie van ecologische verbindingszones en nieuwe natuur voor het Natuur Netwerk Brabant. Voor het opstellen van een projectplan is extra budget benodigd.

 1. Lokale vertaling regionale woonzorganalyse

In de regio Hart van Brabant is een regionale woonzorganalyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in wat op ons afkomt op het gebied van wonen en zorg. De krapte op de woningmarkt, voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Binnen de regio HvB willen we de aandachtspunten uit de woonzorganalyse verwerken in een regionale woonzorgvisie. Hierbij nemen we de richtlijnen zoals vastgelegd in het (landelijk) programma “Een thuis voor iedereen” mee. Om lokaal een en ander goed te kunnen borgen en aan te sluiten op dat wat nodig is, maken we in 2023 een doorvertaling van de regionale woonzorgvisie. De lokale woonzorgvisie voor Goirle komt tot stand samen met belanghebbenden zoals woningcorporatie Leystromen, particuliere verhuurders, zorgaanbieders/zorgkantoren, welzijnsorganisaties en andere partijen. Tevens stellen we in 2023 een verordening op waarmee we met voorrang woningen toewijzen aan kwetsbare doelgroepen en zetten we ambtelijke capaciteit in om lokaal en regionaal de invulling van deze opgave verder vorm te geven. Hierbij werken het sociaal en fysiek domein nauw samen. Het laten opstellen van de woonzorgvisie besteden we uit aan een externe partij. De vacature van beleidsadviseur wonen en ruimtelijke ordening is onlangs ingevuld maar vanwege de veelheid aan taken op dit beleidsterrein komt de beleidsadviseur wonen en RO niet toe aan het schrijven van deze lokale woonzorgvisie. We willen daarom een externe partij inhuren om de woonzorgvisie te laten opstellen.  De betreffende beleidsadviseurs leveren daarvoor binnen de huidige formatie, input.

 1. Integrale aanpak woningbouw Riel-Noord en -Zuid

We bereiden ons voor op de toekomstige woningbehoefte met een aantal onderzoeken voor Riel-Noord en -Zuid. Daarbij moet rekening worden gehouden met de toekomstige ontwikkeling van de Spaanse Hoek en het daarmee samenhangende bereikbaarheids- en voorzieningen vraagstuk. Naar verwachting moet daarvoor een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onderzoek naar verkeer en mobiliteit, stikstofproblematiek, waterhuishouding, een stedenbouwkundige verkenning etc. Om dit integrale project te begeleiden zal ook ambtelijke capaciteit van projectleider en beleidsadviseurs beschikbaar moeten worden gemaakt. Er is onvoldoende personele capaciteit en deskundigheid op gebied van verkeer en ruimtelijke ontwikkeling om dit zelf op te kunnen pakken.

 1. Onderzoek naar woningbouw op locatie sportparken

Ook na de huidige bestuursperiode blijft de behoefte aan woningen groot. Daarom onderzoeken we (opnieuw) de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw op de locatie van het sportpark Van den Wildenberg en sportparken in Riel in combinatie met nieuwe sportvoorzieningen in het Riels Kwadrant. Dat doen we aan de hand van een risicoanalyse en een financiële doorrekening. Voor begeleiding van dit onderzoek zal ambtelijke capaciteit in de vorm van een van projectleider en beleidsadviseurs beschikbaar moeten worden gemaakt.

 1. Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje

Realisatie van de ecologische verbindingszone en het toeristisch project Bels Lijntje is nagenoeg afgerond. Vanuit het bestuursakkoord is er de behoefte om, ten behoeve van voetgangers en fietsers, de mogelijkheid van verbreding te onderzoeken. Voor het projectleidersschap en de kosten van externe advisering is extra budget benodigd.

 1. Onderzoek nieuwe fietsroutes

Om meer aandacht aan fietsers en voetgangers te geven, onderzoeken we nieuwe fietsroutes zoals de fietsverbinding Riel-Gilze en de snelfietsroute naar Tilburg. Ook werken we de overkluizing A58 uit. In het plan Bakertand wordt ruimte gereserveerd voor deze fietsroute, de uitwerking daarvan, met name de overbrugging van de A58, valt echter buiten dit project. Daarom is ambtelijke capaciteit nodig, welke niet voorhanden is.

 1. Bestuurskrachtonderzoek

Onze opgaven zijn complex, de ambtelijke organisatie is kwetsbaar in omvang en specialismen. Het heeft geen zin om na te denken over de vraag wat voor soort gemeente we in 2040 willen zijn, wanneer we niet weten of dat wij dat kunnen realiseren. Daarom laten we -mogelijk al in 2022 maar tenminste in 2023- onafhankelijk onderzoeken op welke manier wij samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, belangenbehartigers, enz. onze taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Voor het specialistisch en onafhankelijk onderzoek trekken we een extern bureau aan.

 1. Verbeteren kwaliteit sturingsinstrumentarium (Oorsprong: Bestuursakkoord)

De verbetering van de Planning & Control-cyclus is erop gericht om de kwaliteit van het sturingsinstrumentarium voor raad, college en ambtelijke organisatie te verbeteren. Er is externe expertise nodig om de mogelijkheden van de beschikbare, huidige software beter te kunnen benutten voor het te verbeteren proces. Deze expertise is niet binnen de ambtelijke organisatie beschikbaar.

 1. Opdracht tot vermindering uitgaven 2 x € 2 miljoen (Oorsprong: Bestuursakkoord)

We laten alle gemeentelijke uitgaven herbeoordelen op nut en noodzaak door een extern, onafhankelijk bureau. Op deze wijze bouwen we onze budgetten opnieuw op, als alternatief voor de eerdere aanpak waarin bestaande budgetten het uitgangspunt waren. Dat maakt een gewogen oordeel over wat écht nodig is mogelijk.

 1. Moderniseren website

De samenleving digitaliseert in een snel tempo, zeker sinds corona. Ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op, zowel in de techniek als in de samenleving. De overheid stelt ook steeds meer eisen aan de digitale dienstverlening van gemeenten. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. De Wet digitale toegankelijkheid regelt dat de website moet voldoen aan eisen die ervoor zorgen dat inwoners, ongeacht welke beperking dan ook, niet wordt uitgesloten van deze digitalisering.
De website vormt de spil van de digitale dienstverlening van onze gemeente. Het is het belangrijkste kanaal van de gemeente Goirle en de eerste plek waar inwoners zich toe richten bij vragen. De website moet in techniek en vormgeving inwoners optimaal ondersteunen. De huidige website is ruim 6 jaar oud. Deze voldoet niet aan de eisen die gebruikers maar ook die de wet stelt aan een website. Vernieuwing is daarom nodig. Daarnaast biedt vernieuwing mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met Hilvarenbeek (dat vorig jaar de website vernieuwde) en Oisterwijk (dat dit jaar de website vernieuwt).

 1. Arbeidsmarktstrategie

De arbeidsmarkt op. Het klinkt vrij eenvoudig. Medewerkers vinden, binden en boeien. Om succesvol op de arbeidsmarkt te zijn, is het nodig een goede arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen. Het maken van een arbeidsmarktbeleid met lef en energie waarbij we uitgaan van onze eigen onderscheidende kracht. In de arbeidsmarktstrategie geven we aan hoe we dit aanpakken en vormgeven.

 1. Beschikking over de reserve monumenten

Voor toelichting zie ad. d. uitvoering verordening monumenten. Voor de uitvoering van de verordening monumenten wordt beschikt over de reserve monumenten. Deze wordt weer aangevuld vanuit de reserve verfraaiing gemeente om de stand van die reserve weer op het oorspronkelijke niveau terug te brengen.

 1. Beschikking over de reserve verfraaiing gemeenten

Het budget voor jaarlijks onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte komt uit deze reserve.

 1. Beschikking over de reserve sociaal domein

Voor toelichting zie de post onder ad c. Programma grip op sociaal domein.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10