Paragrafen

Paragraaf Financiering

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte is bepaald op basis van mutaties in de geprognosticeerde balans ultimo 2023. Als de financieringsbehoefte past binnen de kasgeldlimiet worden kasgeldleningen aangetrokken, wanneer dit niet het geval is wordt afgewogen of het nodig is een langlopende lening af te sluiten.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves
(bedragen * €1.000)

1.181

bij: afschrijving materiële vaste activa

4.037

af: investering materiële vaste activa

-5.361

Financiële vaste activa - ontvangen aflossing leningen

65

Mutatie voorraden incl. bouwgronden in exploitatie

-2.363

Mutatie voorzieningen

-390

Vaste schulden aflossing

-1.918

Financieringsbehoefte

-4.749

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10