Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

EMU saldo

Bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

Exploitatiesaldo voor toevoeging en onttrekking reserves

-405

1.181

2.797

Mutatie (im)materiële vaste activa

12.505

1.324

-1.256

Mutatie voorzieningen

527

390

306

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-769

-2.363

5.021

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop van vaste activa

Berekend EMU-saldo

11.858

532

6.868

 

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10