Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

559

527

646

Totaal baten

280

256

266

Saldo thema

-278

-271

-379

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen X € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

50

25

25

Moderniseren website aan wetgeving en eisen uit de samenleving

25

Inwonersparticipatie

25

25

25

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-50

-25

-25

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal  mutatie reserves

0

0

0

0

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Toelichting:

Moderniseren website  (Oorsprong: bestaand beleid)
De samenleving digitaliseert in een snel tempo, zeker sinds corona. Ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op, zowel in de techniek als in de samenleving. De overheid stelt ook steeds meer eisen aan de digitale dienstverlening van gemeenten. De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. De Wet digitale toegankelijkheid regelt dat de website moet voldoen aan eisen die ervoor zorgen dat inwoners, ongeacht welke beperking dan ook, niet wordt uitgesloten van deze digitalisering. De website vormt de spil van de digitale dienstverlening van onze gemeente. Het is het belangrijkste kanaal van de gemeente Goirle en de eerste plek waar inwoners zich toe richten bij vragen. De website moet in techniek en vormgeving inwoners optimaal ondersteunen. De huidige website is ruim 6 jaar oud. Deze voldoet niet aan de eisen die gebruikers maar ook die de wet stelt aan een website. Vernieuwing is daarom nodig. Daarnaast biedt vernieuwing mogelijkheden voor verdergaande samenwerking met Hilvarenbeek (dat vorig jaar de website vernieuwde) en Oisterwijk (dat dit jaar de website vernieuwt).

Inwonersparticipatie (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Om invulling te kunnen geven aan de wens vanuit het bestuursakkoord om inwonersparticipatie te intensiveren, trekken we deze bestuursperiode incidenteel voor drie jaar extra middelen uit. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld met themabezoeken, inwonerpanels en/of denktanks informatie uit de samenleving ophalen ten behoeve van onze beleidsvoorbereiding.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10