Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

1.716

1.637

1.737

Totaal baten

27

14

0

Saldo thema

-1.689

-1.624

-1.737

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen X € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

65

5

5

0

Bestuurskrachtonderzoek

60

Bestuurlijke vernieuwing

5

5

5

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-65

-5

-5

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal  mutatie reserves

0

0

0

0

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Toelichting:

Bestuurskrachtonderzoek (bron: Bestuursakkoord)
Onze opgaven zijn complex, de ambtelijke organisatie is kwetsbaar in omvang en specialismen. Het heeft geen zin om na te denken over de vraag wat voor soort gemeente we in 2040 willen zijn, wanneer we niet weten of dat wij dat kunnen realiseren. Daarom laten we -mogelijk al in 2022 maar tenminste in 2023- onafhankelijk onderzoeken op welke manier wij samen met inwoners, ondernemers, verenigingen, belangenbehartigers, enzovoorts, onze taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Voor het specialistisch en onafhankelijk onderzoek trekken we een extern bureau aan.

Bestuurlijke vernieuwing (bron: Bestuursakkoord)
Om samen met de regiegroep, de griffie en het college alternatieve wijzen van beeldvormende vergaderingen op te pakken is een werkbudget voor de huidige bestuursperiode benodigd.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10