Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Onderstaand lichten we toe hoe de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Goirle zijn opgebouwd.

bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

-          Algemene uitkering gemeentefonds

15

42.735

-          Lokale heffingen zonder bestedingsdoel

6.553

-          Overige algemene dekkingsmiddelen

241

225

o   Dividend

25

o   Saldo van de financieringsfunctie (paragraaf financiering)

200

o   Onvoorzien

73

o   Overige algemene dekkingsmiddelen

168

Totaal algemene dekkingsmiddelen

256

49.513

  • Lokale heffingen zonder bestedingsdoel: OZB (woningen en niet-woningen) en precariobelasting.
  • Voor het bepalen van de hoogte van de post onvoorzien gaan we uit van € 3,00 per inwoner.
  • Het bedrag bij de overige algemene dekkingsmiddelen heeft betrekking op een stelpost van 1,5% extra prijsstijging boven op de algemene toegepaste stijging van 2,5%.

De algemene uitkering gemeentefonds kan verder worden onderverdeeld in een algemeen deel, aangevuld met een aantal decentralisatie- en integratie-uitkeringen. In onderstaande tabel wordt deze opbouw voor Goirle in beeld gebracht.  Vanuit de algemene uitkering betalen we rechtstreeks een bedrag voor de taken die door of namens de VNG worden uitgevoerd.

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Algemene uitkering

39.913

40.433

42.120

40.083

Integratie- en decentralisatie uitkeringen

252

248

248

248

Impuls brede scholen combinatiefuncties

62

62

62

62

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

58

58

58

58

Voorschoolse voorziening peuters

35

35

35

35

Armoedebestrijding kinderen

60

60

60

60

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

4

0

0

0

Extra capaciteit BOA's

33

33

33

33

Participatie

2.570

2.486

2.349

2.272

Extra middelen jeugdzorg

0

985

910

625

Totaal uitkering gemeentefonds

42.735

44.152

45.627

43.228

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10