Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

5.2 Overhead

BBV-Indicatoren 

Gemeente Goirle

Grootteklasse < 25.000 inwoners

Geheel Nederland

Eenheid

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

30

Formatie 

fte

5,27

5,73

5,75

31

Bezetting 

fte

5,22

5,66

5,57

32

Apparaatskosten

in € per inwoner

249

433

546

33

Externe inhuur

23,0%

19,4%

14,6%

34

Overhead

8,71%

9,5%

11,3%

Lokale indicatoren 

Eenheid

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Opslagpercentage overhead

%

92%

89,0%

105,0%

Legenda:

30. Formatie: aantal begrote fte per 1.000 inwoners. Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van uw organisatie voor
het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. (Bron: eigen data)

31. Bezetting: aantal werkelijke fte per 1.000 inwoners (Bron: eigen data)

32. Apparaatskosten: Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken (Bron: eigen data)

33. Externe inhuur: Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen (Bron: eigen data)

34. Overhead: totaal van de uitgaven van het taakveld Overhead als percentage van de totale uitgaven in de begroting (Bron: eigen data)

Opslagpercentage Overhead: Percentage bovenop het normale uurtarief ter dekking van onze eigen overheadkosten (Bron: eigen data)

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10