Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

6.275

3.291

963

Totaal baten

49.629

49.360

50.271

Saldo thema

43.354

46.068

49.308

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen X € 1.000

2023

2024

2025

2026

Baten nieuw beleid

-628

-628

-628

-628

Onroerende zaakbelasting

-628

-628

-628

-628

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-628

-628

-628

-628

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal  mutatie reserves

0

0

0

0

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Toelichting:

Onroerende zaak belasting (OZB)
Met het vaststellen van de uitgangspunten voor de begroting 2023 besloot de raad de OZB-opbrengsten niet slechts aan te passen aan het inflatiepercentage, maar conform de bestendige lijn de werkelijke consumentenprijsindex (cpi) te volgen. Dat zou een forse extra OZB-opbrengst voor onze gemeente genereren. Onze inwoners worden echter op dit moment geconfronteerd met forse prijsstijgingen in hun levensonderhoud vanwege o.a. de energie- en grondstoffencrisis. Dankzij de tijdelijk financiële impulsen van het rijk zien de gemeentelijke financiën er tot aan 2026 goed uit. In het recent vastgestelde bestuursakkoord is bepaald dat we de gemeentelijke woonlasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. Die mogelijkheid is er nu. Daarom stelt het college voor de verhoging die volgt uit de begrotingsuitgangspunten in 2023 tijdelijk terug te geven aan onze inwoners. Ondanks het feit dat de teruggaaf incidenteel is, moet deze in de meerjarenraming meerjarig worden verwerkt tot het moment dat de door de raad vast te stellen OZB-verordening anders bepaalt.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10