Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

7.515

7.459

8.162

Totaal baten

438

322

170

Saldo thema

-7.077

-7.137

-7.993

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder nader
toegelicht.

bedragen X € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

1.060

1.056

381

381

Decharge bezuinigingsopgave bedrijfsvoering

225

300

375

375

Formatie - voorsorteren op plan 2023

750

750

Doorontwikkelen P&C cyclus

25

Onderzoek begrotingsmogelijkheden

35

Kwaliteit netwerk Wifi

15

6

6

6

Succesvol de arbeidsmarkt op: onderzoek

10

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-1.060

-1.056

-381

-381

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal  mutatie reserves

0

0

0

0

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Toelichting:

Décharge eerdere bezuinigingsopgaven bedrijfsvoering
Bij de begrotingsbehandeling van boekjaar 2020 heeft de gemeenteraad een taakstellende bezuiniging op de bedrijfsvoering/terugdringen formatie opgelegd. Hetzelfde is gebeurd bij de begrotingsbehandeling van boekjaar 2022. Beide bezuinigingen zijn destijds ingegeven door financiële noodzaak; zonder koppeling tussen beleid en formatie en een plan op inhoud. Deze bezuinigingsopgaven staan haaks op de noodzaak tot uitbreiding van de formatiebudgetten en zijn daarom niet realiseerbaar. We stellen daarom voor meerjarig financieel décharge voor deze opgave te verlenen. Met juist een toename van de formatie kan beter invulling worden gegeven aan de continue aandacht voor efficiencyverbetering, en mogelijke besparingen, in onze werkprocessen.

Formatieplan
Het college heeft laten inventariseren welke formatie in 2023 benodigd is om tot realisatie van reguliere (wettelijke) taken en ambities te kunnen komen. Dat heeft geleid tot een concept formatieplan waarin naast taken en ambities ook rekening is gehouden met de gewenste en noodzakelijke organisatie-ontwikkeling. Daarnaast houdt het de mogelijkheid open om -vanwege arbeidsmarktkrapte- zelf personeel te gaan opleiden. Uit de BMC formatiebenchmark uit 2021 en de rapportage van het A&O fonds bleek dat Goirle een bescheiden formatie heeft. De benodigde uitbreiding van het formatiebudget is groter, zo blijkt uit het formatieplan 2023. Vanwege de opgave in het nieuwe bestuursakkoord tot structurele verlaging van onze uitgaven wordt slechts een gering deel van het daadwerkelijk extra benodigde formatiebudget, voor een tijdelijke duur van 2 jaar, in de begroting opgenomen. De uiteindelijke invulling daarvan op benodigde functies heeft impact op de realisatie van in deze begroting opgenomen ambities. Uiteraard informeren we de raad tijdig over de consequenties. Bij het maken van de keuzes vanuit de strategische heroriëntatie door de raad en het meenemen van de mogelijke bevindingen uit het onderzoek naar bestuurskracht, vindt opnieuw een herijking van de daarvoor benodigde formatiebudgetten plaats.

Verbeteren kwaliteit sturingsinstrumentarium (Oorsprong: Bestuursakkoord)
De verbetering van de Planning & Control-cyclus is erop gericht om de kwaliteit van het sturingsinstrumentarium voor raad, college en ambtelijke organisatie te verbeteren. Er is externe expertise nodig om de mogelijkheden van de beschikbare, huidige software beter te kunnen benutten voor het te verbeteren proces. Deze expertise is niet binnen de ambtelijke organisatie beschikbaar.

Opdracht tot vermindering uitgaven 2 x € 2 miljoen (Oorsprong: Bestuursakkoord)
We laten alle gemeentelijke uitgaven herbeoordelen op nut en noodzaak door een extern, onafhankelijk bureau. Op deze wijze bouwen we onze budgetten opnieuw op, als alternatief voor de eerdere aanpak waarin bestaande budgetten het uitgangspunt waren. Dat maakt een gewogen oordeel over wat écht nodig is mogelijk.

Verbeteren netwerk t.b.v. hybride werken (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Er is steeds meer behoefte aan flexibele (digitale) voorzieningen zoals een laptop. Sinds enige tijd werken we ook grotendeels hybride; er zijn minder vaste werkplekken in het gemeentehuis. Door deze ontwikkelingen en het gebruik van de laptops zien we ook het gebruik van het WiFi-netwerk flink toenemen. Hier komt bij dat we op termijn de vaste computers op de werkplek sterk willen afbouwen. Om ervoor te zorgen dat ons WiFi-netwerk dit aankan (zodat medewerkers ongestoord met hun laptop op kantoor kunnen werken), is het noodzakelijk ons WiFi-netwerk te versterken.

Arbeidsmarktstrategie (Oorsprong: bestaand beleid)
De arbeidsmarkt op. Het klinkt vrij eenvoudig. Medewerkers vinden, binden en boeien. Om succesvol op de arbeidsmarkt te zijn, is het nodig een goede arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen. Het maken van een arbeidsmarktbeleid met lef en energie waarbij we uitgaan van onze eigen onderscheidende kracht. In de arbeidsmarktstrategie geven we aan hoe we dit aanpakken en vormgeven.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10