Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Zicht en grip op het sociaal domein
Uit de financiële analyse van BMC in het kader van de Strategische heroriëntatie komt naar voren dat de gemeente Goirle meer geld uitgeeft aan het sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten. We willen duidelijkheid hoe dit komt en daarbij de vraag beantwoorden of we daar iets aan moeten / kunnen en willen doen. In 2022 komt er in verschillende fases inzicht in uitgaven en output binnen taakveld 6. Taakveld 6 zijn alle zorgtaken die de gemeente vanuit het rijk toegekend gekregen heeft en wij het sociaal domen noemen. In Goirle vallen onder taakveld 6 ook de subsidies voor sport en cultuur.
In 2023 loopt dit project door met het omzetten van resultaten in concrete aanpakken om gewenste effecten te bereiken en deze te implementeren.  Ook monitoring is een onderdeel van dit project.

Regionale en lokale inkoop
Voor de zomer van 2021 zijn we gestart met de voorbereiding van de nieuwe (sub)regionale inkoop van Wmo Beschermd wonen, maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp en dagbesteding – participatie en hulp bij het huishouden. Regionaal hanteren we de volgende 6 uitgangspunten voor de inkoop sociaal domein: Naar een meer gesloten financiering, Normaliseren, Verbeterde lokale samenhang, Werk (ook voor participatie en opleiding) is de beste zorg, Eenvoudiger en selectiever systeem en Misbruik voorkomen. De regionale contracten gaan in op 1 januari 2023. De mogelijker financiële effecten zien we mogelijk op zijn vroegst in 2024. Hulp bij het huishouden gaat in op 1 juli 2022.

Subsidiebeleid
Om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken en te kunnen onderbouwen waarom we als gemeente bepaalde activiteiten wel of niet subsidiëren, is het subsidiebeleid voor het sociaal domein in 2023 herijkt. Goirle GLANST vormt de kapstok voor het nieuwe subsidiebeleid, waarbij we in eerste instantie de incidentele en waarderingssubsidies onder de loep nemen. Als gemeente moeten we de komende jaren hard aan de slag met het verkrijgen van een sterke en gezonde sociale basis. Met een sterke en gezonde sociale basis kunnen inwoners vroegtijdig hun problemen aanpakken, waardoor erger voorkomen wordt. Zonder een sterke sociale basis wordt het beroep op voorzieningen en zorg (en de bijkomende kosten) in de toekomst alleen maar groter. Om de sociale basis te kunnen versterken is het nodig om ruimte te creëren voor het subsidiëren van nieuwe burgerinitiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van Goirle GLANST en aan de te behalen maatschappelijke effecten zonder afbreuk te doen aan de huidige burgerinitiatieven die hier al aan bijdragen. Nieuw beleid realiseren wij zo veel mogelijk binnen de door de raad gestelde financiële kaders.

Monitoren

De in Goirle GLANST omschreven doelstellingen hebben we uitgewerkt in maatschappelijke effecten. Deze maatschappelijke effecten monitoren we door middel van meetbare indicatoren. Deze indicatoren hebben we samen met onze partner in het voorliggend veld opgesteld. Met de beschikbare informatie  hebben we een 0-meting uitgevoerd. De indicatoren zijn nog niet volledig en zullen verder worden doorontwikkeld. De indicatoren waarvan wel cijfers bekend zijn, zijn niet allemaal actueel. De reden hiervan is dat niet alle indicatoren jaarlijks gemeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10