Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

27.257

28.272

26.623

Totaal baten

5.984

4.979

4.219

Saldo thema

-21.273

-23.293

-22.404

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

50

Uitvoeringskosten regionale inkoop HvB

50

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-50

0

0

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal mutatie reserves

0

0

0

0

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Toelichting:

Uitvoeringskosten regionale inkoop Hart van Brabant
In 2021 en 2022 is er ter ondersteuning vanuit de regio met betrekking tot het traject regionale inkoop bestuurlijk overeengekomen om de kosten ondersteuning regionale inkoop te verdelen over de deelnemende gemeentes naar rato van inwonersaantal. Deze verdere uitwerking/ondersteuning van de regionale inkoop is nodig om de implementatie goed te laten verlopen. Voor 2023 worden de totale kosten nu geraamd op totaal € 800.000. Dit bedrag is incidenteel en zal vanuit de regio op basis van inwonersaantal worden doorbelast.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10