Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

- Behoud van gezonde krachtige jeugd
Voor en vroegschoolse educatie
In 2020/2021 is een nulmeting gemaakt om het aanbod en de toeleiding van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in kaart te brengen. Dit is uitgewerkt in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Uit deze nulmeting is gebleken dat in Goirle het bereik van VVE doelgroepkinderen met 3% aan de lage kant is ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 7%.
Onze ambitie in 2023 is een toename van het bereik van VVE tot 5%.

  • In 2023 breiden we het aantal VVE-locaties uit van 2 naar 3.
  • In 2023 wordt het proces van indiceren en toeleiden van VVE-doelgroep peuters geoptimaliseerd ( werkgroep VVE).

Meer VVE locaties leidt tot meer VVE kinderen. De financiële gevolgen van de uitbreiding worden in kaart gebracht. We informeren u hierover in de eerste helft van 2023, via de bestuursrapportage.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het nationaal programma onderwijs is een meerjarig programma waarmee we bijdragen aan het speerpunt 'behoud van een gezonde krachtige jeugd'. Het uiteindelijke resultaat is eind 2025 zichtbaar, het zijn incidentele middelen waarmee we een duurzaam effect willen creëren.
Doel van het NPO is het verminderen van leerachterstanden en bevorderen van mentaal welbevinden. De effecten die we willen bereiken zijn:

  • Vergroten van het sociaal en emotioneel welbevinden van jongeren.
  • Terugdringen van grensoverschrijdend gedrag .
  • Dekkend aanbod van onderwijs en onderwijsondersteunende voorzieningen in Goirle en Riel – dmv investeren in “In de buurt gebeurt het”.

Vaststelling Integraal huisvestingsplan onderwijs 2022-2037
De gemeente Goirle werkt aan een Integraal huisvesting Plan (IHP) voor het primair en voortgezet onderwijs in de gemeente. Dit plan is een koersdocument voor de huisvesting van het onderwijs in de gemeente voor de komende 16 jaar. Uit dit plan vloeien de nodige investeringen voort.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10