Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

2.410

2.727

2.605

Totaal baten

181

440

333

Saldo thema

-2.230

-2.288

-2.272

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

0

0

0

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

400

800

800

800

Totaal mutatie reserves

400

800

800

800

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Toelichting:

Reserve onderwijshuisvesting
Sinds de begroting 2021 zijn in de huidige ramingen aanvullende lasten gereserveerd voor onderwijshuisvesting Mill Hill. Vanwege het ontbreken van besluitvorming over het Integraal Onderwijshuisvestingsplan (IHP) is er op dit moment onnodig beslag en 'vervuiling' van de huidige exploitatiebudgetten. Zeker is dat de geraamde bedragen uiteindelijk nodig, maar onvoldoende, zijn ter dekking van een toekomstig IHP. Daarom stelt het college voor de betreffende bedragen voorlopig uit de exploitatie in de meerjarenraming te halen en in plaats daarvan te storten in de reserve Onderwijshuisvesting, om daarmee vast een gedeeltelijke dekking van toekomstige, nog te besluiten lasten, te borgen.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10