Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

4.644

3.404

3.955

Totaal baten

676

624

604

Saldo thema

-3.968

-2.781

-3.351

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder nader toegelicht.

bedragen X € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

289

53

52

51

Sportaccommodaties

27

53

52

51

Sportparkbeheer

25

Programma 'Grip op Sociaal Domein'

237

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-289

-53

-52

-51

Onttrekking reserves

237

Toevoeging reserves

Totaal  mutatie reserves

-237

0

0

0

Sportaccommodaties

716

Totaal investeringen

716

0

0

0

Toelichting:

Sportaccommodaties (Oorsprong: concept MJOP Sport, jaarschijf 2023)
Binnen de gemeente Goirle liggen twee sportparken met in totaal circa 21 sportvelden voor verschillende sportonderdelen. Deze sportparken zijn eigendom van de gemeente Goirle en worden ook door de gemeente beheerd. Naast deze sportparken is er in Riel een (deels) geprivatiseerde tennisvereniging gelegen in een woonwijk. Ook de tennisvereniging in Goirle (LTC) is geprivatiseerd.
Om goed overzicht te hebben op het beheer en de daarbij horende werkzaamheden is in 2021 een onderhoudskwaliteitsplan voor deze sportparken opgesteld. De gegevens uit dit plan zijn vertaald in een concept Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Sport. Daarin zijn exploitatiebudgetten voor cyclisch en regulier onderhoud en investeringskredieten voor aanleg van vervangende velden opgenomen.

In maart 2022 besloot het college, in lijn met de strategische heroriëntatie, geen besluiten over structurele uitgaven te nemen die vooruitlopen op nog door de raad te maken keuzes. Om die reden is het MJOP Sportparken, met daarin noodzakelijk en wenselijk beleid, nog niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Wel vindt het college het belangrijk dat de continuïteit in sportbeoefening ook voor 2023 geborgd is. Om die reden is vanuit het concept MJOP geïnventariseerd welke investeringen daarvoor onvermijdelijk zijn. De daarvoor benodigde bedragen zijn in deze begroting voor de jaarschijf 2023 opgenomen. In het geval van investeringen werken deze automatisch door voor de volgende jaren vanwege kapitaallasten (rente en afschrijving). Voor onderhoud zijn meerjarig bedragen in de begroting opgenomen.

Sportparkbeheer (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Bij de sportparken van Goirle en Riel spelen twee belangrijke vraagstukken: op het gebied van beheer en de locatie. De gemeente wil dat de verenigingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het beheer en gebruik van het sportpark Van de Wildenberg. Verenigingen zijn in mindere mate tevreden over het onderhoud aan de sportparken. In het kader van 'right to challenge' bekijken we met elkaar hoe we dit naar ieders tevredenheid kunnen verbeteren. Daarbij gaan we samen op zoek naar een samenwerking die meer in evenwicht is en past bij de beleidsmatige en financiële kaders van dat moment
Daarnaast dreigt op de sportparken in Goirle en in Riel op lange termijn een tekort aan ruimte te ontstaan. De grenzen aan de groei zijn in zicht, zowel fysiek als financieel. Verenigingen zijn huurder. We voeren met verenigingen het gesprek over een verschuiving naar meer eigen beheer én over de mogelijkheden van verplaatsing. Deze gesprekken moeten ambtelijk begeleid worden. Hiervoor is deskundig extern advies nodig.

Programma 'Grip op Sociaal Domein' (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Sinds de decentralisaties in 2015 is het voor gemeenten zoeken naar een nieuwe financiële balans. Dat geldt zeker ook voor Goirle. Met de toevoeging van nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij zowel de jeugdhulp als de Wmo is ook een financieel en beheersingsvraagstuk ontstaan. Op zowel lokaal als regionaal niveau zijn inmiddels tal van beheersmaatregelen getroffen. Waar de focus de afgelopen jaren lag op beheersing van de kosten is met het nieuwe bestuursakkoord een opgave voor afvlakking van de uitgaven bijgekomen. Om inzicht en grip in het Sociaal Domein te realiseren is een integrale aanpak nodig. Daarvoor is een programma opgezet waarvoor in 2022, maar ook in 2023 en volgende jaren budget nodig is. Voorstel is dit budget in zijn geheel te dekken vanuit de reserve Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10