Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.3 Zorg en Activering

Gemeente Goirle

Geheel Nederland

Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Eenheid

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Banen

Aantal

553

564

571

794.4

796.2

805.5

2

Jongeren met delict voor de rechter

%

1

1

1

1

3

Kinderen in uitkeringsgezin

%

3

3

6

6

4

Werkloze jongeren

%

2

2

2

2

5

Netto arbeidsparticipatie

%

69.7

68.6

68.8

68.4

70.4

6

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal

190

308.8

211.6

381.7

459.7

431.2

7

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal

170.5

132.2

207

202

8

Jongeren met jeugdhulp

%

11.9

11.9

13.4

12.3

11.9

12.9

9

Jongeren met jeugdbescherming

%

1

1

1.1

1.2

1.2

1.2

10

Jongeren met jeugdreclassering

%

0.3

0.3

0.4

0.4

0.3

11

Cliënten met een maatwerkarrangement wmo

Aantal

660

710

730

680

700

Lokale indicatoren (bron: eigen onderzoek, GGD, RIVM)

Eenheid

2020

2021

12

Huishoudens zonder zorg en ondersteuning

%

79.7

13

Huishoudens met zorg en ondersteuning

%

20.3

14

Meedoenregeling

Aantal

291

Legenda:

1

Banen: aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

2

Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

3

Kinderen in uitkeringsgezin: percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

4

Werkloze jongeren: personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkterijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

5

Netto arbeidsparticipatie: het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

6

Het aantal personen met een bijstandsuitkering op grond van de wet WWB (t/m 2014) en de Participatiewet. Op basis van 10.000 inwoners, het totaal berekenen is o.b.v. deze informatie niet mogelijk

7

Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

8

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

9

Jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen.

10

Het percentage jongeren 12-23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12-23 jaar.

11

Het aantal per 10.000 in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

12
13

Het aantal huishouden zonder zorg en ondersteuning.
Hete aantal huishoudens met zorg en ondersteuning.

14

Het aantal inwoners dat deelneemt aan de meedoenregeling o.b.v. informatie uit de Suite (administratie van de gemeente Goirle).

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10