Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

1.620

1.629

1.740

Totaal baten

24

28

15

Saldo thema

-1.597

-1.601

-1.725

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

20

20

20

20

Inspectie- en onderhoud brandputten

20

20

20

20

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-20

-20

-20

-20

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal mutatie reserves

0

0

0

0

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Toelichting:

Inspectie- en onderhoud brandputten (Oorsprong: bestaand beleid)
De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van bluswater. Daar horen ook brandputten bij. Brandputten zijn putten waaruit de brandweer grond- of oppervlaktewater kan pompen; zij worden ook voor grote branden gebruikt. Bij de begroting 2022 stelde de raad een vervangingskrediet voor een groot aantal brandputten voor. Het onderhoudsbudget moest daarop nog worden geactualiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10