Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

De doelstellingen in dit onderdeel zijn letterlijk de doelstellingen zoals verwoord in paragraaf 1 van het programma Leefomgeving en komen uit de Omgevingsvisie. In dit thema beschrijven we in 2023 de te realiseren resultaten als volgt:

 • Reserveringen binnenstedelijke locaties.

In de Omgevingsvisie zijn de binnenstedelijke woningbouwlocaties gedefinieerd. Conform de ladder voor duurzame verstedelijking zetten we in eerste instantie in om deze woningbouwlocaties te realiseren. We werken ook in 2023 verder aan de projecten Boschkens, Barbara Benzpark, Zuidrand, Bakertand, Centrumlocaties Goirle, Leijoever Riel, Heisteeg Riel en een aantal kleinere projecten, die in het woningbouwprogramma zijn opgenomen.

 • Reserveringen uitbreidingslocaties lange termijn

In de Omgevingsvisie zijn ook de uitbreidingslocaties gedefinieerd. Mede afhankelijk van de afspraken die in de verstedelijkingsstrategie SRBT en het verstedelijkingsakkoord worden gemaakt, maken we in 2023 een start met de integrale aanpak van de woningbouwlocaties rondom Riel, in eerste instantie Riel-Noord en -Zuid. In 2023 voeren we een risicoanalyse en een financiële doorrekening uit voor het verplaatsen van sportpark Van den Wildenberg en sportpark Riel naar het Riels Kwadrant ten behoeve van woningbouw op huidige sportlocaties.

 • Realiseren voldoende aanbod voor jongeren en starters

We willen extra aanbod van betaalbare woningen voor jongeren creëren door te zorgen voor meer doorstroming door andere doelgroepen, het extra bouwen van betaalbare woningen voor starters en het realiseren van (tijdelijke) flexwoningen. We proberen dit al te realiseren binnen de huidige nieuwbouwprojecten en besteden in de regionale Taskforce flexwonen extra aandacht aan het versnellen van de woningbouw voor jongeren en starters door het realiseren van (tijdelijke) flexwoningen.

 • Huisvesten specifieke doelgroepen in overleg met Leystromen

De regionale Taskforce flexwonen besteedt, naast jongeren en starters, ook aandacht aan het vergroten van het aanbod in het betaalbare huursegment voor verschillende (kwetsbare) aandachtsgroepen, zoals spoedzoekers, statushouders, uitstromers uit een zorginstelling.

 • Kansen voor huishoudens die willen doorstromen

We versnellen de woningbouwproductie en verbeteren de doorstroming voor alle doelgroepen. In de regio vindt hierover afstemming plaats vanuit het regionale “Perspectief op wonen en woningbouw” en het regionale woningmarktonderzoek. Dit maakt inzichtelijk hoe de regionale woningmarkt ervoor staat en wat de wensen zijn van huishoudens die willen doorstromen. In de nieuwe (regionale) woonzorgvisie geven we aan hoe we woningbouwontwikkelingen, de demografische trends en de woningbehoeften gaan monitoren.

 • Zorgen voor voldoende geschikte huisvesting voor ouderen en zorgbehoevenden

We willen het aanbod voor ouderen en mensen met een zorgvraag vergroten, passend bij de schaal van onze kernen. Dit doen we in overleg met Leystromen en de regio. We toetsen initiatieven zoals geclusterde woonvormen voor ouderen, seniorenhofjes en denken mee met het levensloopbestendig maken van woningen die geschikt voor minder mobiele ouderen en voor zorgbehoevenden. In de (regionale) woonzorgvisie versterken we de samenwerking met de ketenpartners wonen, welzijn en zorg.  

 • Huisvesten arbeidsmigranten passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel

Bij de woningbouwopgave is vraag naar grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. . We volgen de regionale aanpak maar beoordelen dit ook naar de omvang die past bij het dorpse karakter van Goirle en Riel. We zien dat steeds meer arbeidsmigranten zich permanent onze regio vestigen. Er is een beoordelingskader voor tijdelijke huisvesting gemaakt. De beleidsregel voor kamerverhuur passen we in 2023 aan.

 • Behoefte aan woonwagens en standplaatsen in beeld en stellen beleid op

Er is een regionaal behoefteonderzoek uitgevoerd en we hebben een regionaal handelingsperspectief voor woonwagenbeleid in de maak. Daarin wordt ingegaan op de huidige situatie in de gemeenten, volgt een advies over het werken met een eenduidig regionaal inschrijving- en toewijzingssysteem en worden afspraken gemaakt over de regionale verdeling.

 • Bereikbare voorzieningen

In 2022 is gestart met het in het bestuursakkoord gevraagde onderzoek naar het vergroten van de aantrekkelijkheid centrum door aansluiting Kloosterplein op enerzijds de Hovel en anderzijds Cultureel Centrum Jan van Besouwhuis. In 2023 voltooien we dit onderzoek met als uitgangspunt om nog voor eind 2024 te kunnen starten met de concrete uitvoering.

 • We stimuleren duurzame mobiliteit

We zorgen voor de realisatie van publieke oplaadpalen in de openbare ruimte voor elektrische voertuigen, daar waar de behoefte is, en we faciliteren deelmobiliteit. Eind 2023 staan er in de gemeente Goirle 136 oplaadpalen (proactieve plaatsing en ‘paal volgt auto’ principe).  Voor deelauto’s voeren we geen actief beleid, maar gaan we in gesprek als partijen zich melden. In 2023 voeren we het gesprek met een aanbieder over eventueel plaatsing van deelscooters.
In de woonwijken/kernen zorgen we voor meer ruimte voor groen en langzaam verkeer. Zie ‘Inclusieve openbare ruimte’.

 • Optimale fietsinfrastructuur

We complementeren ons fietsroutenetwerk met extra aandacht voor snelle en comfortabele fietsroutes. We realiseren fietsverbindingen in onze nieuwbouwwijken. In Bakertand wordt in de bufferzone een nieuwe fietsverbinding aangelegd. Ook staat de realisatie van het tracé Snelfietsroute Tilburg – Goirle – Hilvarenbeek op het programma. In het door de raad vastgestelde koersdocument Bacaertlant (d.d. 18 februari 2020) is gekozen voor het opwaarderen van de Lage Wal. Hiervoor dient een gescheiden 2 richtingen fietspad langs de Lage Wal te worden aangelegd vanaf de weg Hoge Wal tot aan het kruispunt Ambrosiusweg/Hilvarenbeekse weg. In 2023 willen we verder met de voorbereiding en realisatie van de fietsverbinding Riel – Gilze. De eerder geraamde kosten blijken onvoldoende te zijn om het project uit te kunnen voeren.
De in het bestuursakkoord gewenste verbreding van het Bels Lijntje in relatie tot de aanleg van nieuwe Ecologische Verbindingszone pakken we als nieuw project in 2023 op. Daarbij starten we met een onderzoek, waarbij in beeld wordt gebracht of en hoe het bestaande fietspad verbreed kan worden.

 • Inclusieve openbare ruimte

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte is het Duurzaam Veilig principe leidend en krijgen voetgangers, fietsers en minder validen prioriteit ten opzichte van de auto.
In 2023 standaardiseren we de wegprofielen in het IBOR (Inrichting en Beheer Openbare Ruimte) zodat onze wegen herkenbaar en veilig zijn voor onze gebruikers. Hierdoor is voor iedereen duidelijk welke verkeersregels er gelden.

 • In stand houden OV-voorzieningen

We zorgen voor het in stand houden van de huidige Openbaar Vervoer voorzieningen en zetten in op verbetering. In 2022 zetten we ons in regionaal verband in om optimalisatie van het OV-vervoer op de regionale en provinciale agenda te krijgen. We blijven ons ook in 2023 sterk maken voor de nieuwe concessies Openbaar Vervoer met een betere ontsluiting van onze gemeente. Lobbyen en reguliere overleggen voeren met de provincie en Arriva.

 • Optimale auto-infrastructuur

We zorgen ervoor dat verkeer op ontsluitingswegen blijft doorstromen. We zorgen voor passend parkeeraanbod dat past bij de functie binnen de verschillende gebieden in de gemeente.
In 2023 monitoren we het verkeersaanbod op de ontsluitingswegen. We voeren een onderzoek uit naar de herverdeling (verkeerscirculatie) van het autoverkeer. Daarbij kijken we naar het dichtslibben van wegen. In samenspraak met ondernemers/ inwoners onderzoeken we opnieuw of een autovrij Kloosterplein gewenst is.
In 2023 wordt een nieuwe parkeernormennota gemaakt. Deze nota biedt duidelijkheid voor de ontwikkelingen in het centrum; hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig bij een initiatief.
Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit voor de in het bestuursakkoord gevraagde evaluatie blauwe zone en parkeergarage. Dit wordt doorgeschoven naar een later tijdstip.

De realisatie van de rotonde Turnhoutsebaan/Tijvoortsebaan start nog niet in 2023, maar later in deze collegeperiode. Er kan namelijk pas gestart worden met de voorbereiding van de rotonde als het bestemmingsplan onherroepelijk is en verhuisplannen van ondernemers duidelijker zijn.

 • Veilig verkeer

We verminderen het risico op verkeersincidenten door kruispunten/wegvakken aan te pakken waar ongelukken gebeuren. We verminderen het risico op verkeersincidenten door educatie en communicatie. Alle scholen nemen in 2023 deel aan het verkeerseducatieprogramma Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Ook in 2023 plaatsen we de jaarlijkse campagne borden VVN. In 2023 staat de start van het project herinrichting van de Dorpsstraat Goirle gepland naar onderhoud en aantal verkeersongelukken. We zorgen ervoor dat ons openbaar verlichtingsnetwerk toekomstbestendig en veilig is.

 • Gezonde en duurzame woningen

Aanpak energiearmoede
In regionaal verband levert In.Fact.Research in 2022 een regionaal woonmarktonderzoek op. Dit levert onder andere gegevens op over de bestedingsruimte van huishoudens in relatie tot de woonlasten. Specifiek voor de corporatiedoelgroep (met een inkomen tot € 40.765 (eenpersoons) en € 45.014 (meerpersoons) in 2022) wordt duidelijk of de sociale huurwoningvoorraad qua huurprijssamenstelling aansluit bij de bestedingsruimte van de huurders. Met deze gegevens kunnen we in 2023 bij het besteden van aandacht aan het thema betaalbaarheid van wonen de energieprijzen/-armoede betrekken.

 •  Geluidshinder

We leveren het onderzoek op naar de geluidshinder van de A58 en wat de kosten zijn van mogelijke geluidwerende voorzieningen.

 • Speelvoorzieningen

We hebben onvoldoende budget om speeltoestellen te vervangen als hun levensduur is verstreken. We werken aan een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) om inzichtelijk te maken wat we structureel nodig hebben voor vervanging van speeltoestellen. Voor de begroting van 2024 vragen we structureel geld op basis van dit MJOP en een nieuw speelbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10