Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

De doelstellingen in dit onderdeel zijn letterlijk de doelstellingen zoals verwoord in paragraaf 1 van het programma Leefomgeving. Deze doelstellingen komen uit de Omgevingsvisie en de thema's in de begrotingssystematiek wijken hier soms van af. Daardoor is het mogelijk dat doelstellingen soms bij een ander thema verder zijn uitgewerkt. In dit thema beschrijven we in 2023 de te realiseren resultaten als volgt:

 • Circulaire economie

Het streven is minder afval door betere afvalscheiding. Vanaf 1 juli 2022 worden 9 afvalstromen niet meer ingenomen op de milieustraat waarvoor een alternatief is aangeboden. Hierdoor ontstaat op de milieustraat ruimte om afval verder, en dus beter, te scheiden. In 2023 wordt de dienstverlening van de milieustraat bekeken waarin het gratis brengen van (bepaalde) afvalstromen meegenomen wordt.

 • Vergroenen van wijken

In 2022 zijn we gestart met het opstellen van een uitvoeringsagenda groen. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de motie groene tuinen. Beide komen 2023 tot een afronding.
We blijven duurzame initiatieven van burgers stimuleren, ook groene duurzame initiatieven.

Geprogrammeerd onderhoud groen
Bij de herinrichting van straten of vervangen van riolering betalen we de kosten voor groen ook uit de budgetten van wegen en riolering. Hiervoor is geen geld voorzien. Om dit structureel te borgen en daarmee een bijdrage te leveren vanuit groen hebben we budget nodig. Veel van onze bomen staan in te kleine groeiplaatsen. Hierdoor geven ze overlast (wortelopdruk) en groeien slecht. Door de groeiplaatsen te verbeteren, geven we de bomen kans om beter te groeien en geven ze minder overlast. Dit heeft ook het voordeel dat we minder bestrating hebben. Groeiplaatsverbetering is dus ook een klimaatadaptieve maatregel.

Herplant bomen
De afgelopen jaren hebben we op verschillende plaatsen onveilige bomen moeten kappen. We hebben een achterstand om deze bomen te compenseren. De achterstand staat op ongeveer 300 bomen. In 2022 planten we een deel van deze bomen terug. Dit gaat om bomen die we op de oude plaats kunnen herplanten of waarvoor we een locatie gevonden hebben om te herplanten. Voor de overige bomen moeten we een geschikte plaats vinden en investeren in een goede groeiplaats.

 • In 2030 is 25% van onze energie duurzaam en we zijn in 2050 volledig energie- en Co2-neutraal

Het opwekken van zonne- en windenergie stimuleren we op Goirles grondgebied binnen de landelijke en regionale kaders, zoals de REKS en provinciale transportschaarste. Wij bevorderen ‘zon op het dak’ en geven daaraan voorrang. We faciliteren "mogelijke" energiebronnen, zoals reeds vergunde zonneparken.
We hebben in 2022 de intentie uitgesproken over deelname aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf. Deze heeft als taak te zorgen dat de energiehubs die in de REKS zijn gedefinieerd, waaronder onze energiehub De Baars, voor 2030 gerealiseerd zijn. We leveren ook in 2023 samen met de buurgemeenten een actieve bijdrage aan de projectorganisatie die voor deze energiehub is opgericht. We plaatsen echter geen windmolens voordat er nieuwe landelijke richtlijnen zijn.
We nemen ook in 2023 actief deel aan het REKS-proces. In 2023 wordt in regionaal verband het voortgangsdocument REKS opgeleverd.

 • We faciliteren een efficiënt en betaalbaar energienetwerk

We faciliteren de aanleg van het energienetwerk. Ook in 2023 blijven we de coördinatie van kabels en leidingen in de openbare ruimte uitoefenen. Wij blijven in gesprek met NUTS bedrijven om tijdig op veranderingen te kunnen inspelen

 • Reductie energiegebruik en toename aandeel duurzame energie (2.2)

We blijven duurzame initiatieven van burgers stimuleren en faciliteren door middel van subsidie.
We blijven duurzaamheidsleningen verstrekken of faciliteren waarmee burgers tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan hun eigen woning kunnen financieren.

 • Verduurzaming bestaande woningen

De door het rijk beschikbaar gestelde middelen voor aanpak energiearmoede zetten we in, door reductie van het energiegebruik bij huishoudens waar de kans op energiearmoede groter is. We werken daarbij samen met Duurzaam Riel Goirle die met o.a. energiecoaches inwoners helpt bij de verduurzaming van de woning. Ook met onze partner Leystromen kijken we nadrukkelijk naar de verduurzaming van de sociale huurwoningvoorraad.
We werken samen met Duurzaam Riel Goirle die inwoners helpt bij zon op eigen en andermans dak.
We houden het energieloket beschikbaar.

 • Efficiënte en duurzame alternatieven voor verwarming

We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte, hiervoor:
Werken we aan de communicatie- en participatiestrategie voor de warmtetransitie. Werken we aan een generieke aanpak voor inwoners en bedrijven voor de overstap naar aardgasvrij. Blijven we in contact met Tilburg voor de gezamenlijke mogelijkheden van warmtenetten. Starten we een onderzoek naar de potentie voor warmtenetten.

 • Effectief beheer stedelijk afvalwater en hemelwater

We gaan op een andere manier aan de slag met de rioolgemalen en kolken, deze gaan we risicogestuurd beheren. We reinigen de kolken en maaien de sloten. We continueren de afkoppelsubsidie, om meer hemelwater te kunnen opvangen. We doen mee aan het NK Tegelwippen en faciliteren ook onze inwoners om te vergroenen. We voeren infrastructurele vervangingsprojecten uit, waarbij het water- en rioolsysteem wordt vervangen en/of verbeterd.

 • Inzicht in hitte en minder hittestress

We informeren de raad over de uitgevoerde klimaatstresstest. We planten bomen terug, waar deze uitgevallen zijn. We streven er in infrastructurele projecten naar om voldoende groen te realiseren. Daar waar mogelijk vergroenen we bijvoorbeeld ook de parkeerplaatsen binnen die projecten.

 • Minder kans op schadelijke gevolgen van droogte en het openbaar groen bestand maken tegen klimaatveranderingen (droogte, hitte, wateroverlast)

Voor te planten bomen kiezen we bomen die tegen droogte kunnen. We continueren de afkoppelsubsidie, om meer water in de bodem te krijgen.

 • Delen van het natuurnetwerk Brabant realiseren

Tot 2027 kunnen we nog gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden van het Gemeenschappelijk OntwikkelingsBedrijf voor de realisatie van Ecologische Verbindings Zone en Natuur Netwerk Brabant. In het kader van de gebiedsvisie De Baars kijken we daarom naar de realisatie van de Roovertse Leij/Nieuwe Leij. In 2023 willen we ook met het waterschap om de tafel om afspraken te maken over de realisatie van de Hultense Leij.

 • Ecologisch berm- en slootbeheerplan

In het vastgestelde Programma groen staat dat we onze bermen ecologisch willen beheren. We willen een plan opstellen hoe we de bermen, gazons en sloten willen beheren. We verwachten dat we dit plan in 2024 kunnen laten opstellen en dat we in 2023 met bureaus in gesprek gaan om zo’n plan te maken.

 • De soortenrijkdom vergroten in het openbaar groen

In 2022 is een motie aangenomen voor Biodiversiteitsherstel in GHO-verband. In 2022 zijn we gestart met het opstellen van biodiversiteitsbeleid. In 2023 ronden we dat proces af. Vanuit de klimaatsubsidie is er geld beschikbaar voor groene initiatieven op gebied van biodiversiteit. We stimuleren inwoners hier gebruik van te maken.

 • Stimuleren natuur-inclusieve landbouw

We stimuleren bewoners van het buitengebied met de Stimuleringsregeling Landschap om nieuwe landschapselementen, wandelpaden en kruidenrijke randen aan te leggen.

 • Recreatie en natuur in balans

We starten in 2023 met de voorbereiding voor het opstellen van een toeristisch-recreatieve visie waarin de doelstelling 'recreatie en toerisme in balans' een vertaling krijgt.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10