Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

5.001

5.336

5.008

Totaal baten

5.316

5.110

5.411

Saldo thema

315

-225

403

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

113

97

161

224

Gemeentelijk plan water en riolering

33

97

161

224

Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje

50

Ecologische verbindingszone Hultense Leij

30

Baten nieuw beleid

33

97

161

224

Rioolheffing

33

97

161

224

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-80

0

0

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal mutatie reserves

0

0

0

0

Gemeentelijke plan water en riolering

1.400

1.400

1.400

1.400

Totaal investeringen

1.400

1.400

1.400

1.400

Toelichting:

Gemeentelijk plan water en riolering  (Oorsprong: vastgestelde planvorming)
De raad stelde in december 2020 het programma Water en Riolering vast. We actualiseerden de themaraming daarop voor de jaren 2023 en verder. De lasten van riolering vormen samen met de rioolheffingen een in financieel opzicht gesloten circuit en zijn om die reden budgetneutraal voor de exploitatie.

Verbreding ecologische verbindingszone Bels Lijntje (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Realisatie van de ecologische verbindingszone en het toeristisch project Bels Lijntje is nagenoeg afgerond. Vanuit het bestuursakkoord is er de behoefte om, ten behoeve van voetgangers en fietsers, de mogelijkheid van verbreding te onderzoeken. Voor het projectleidersschap en de kosten van externe advisering is extra budget benodigd.

Ecologische verbindingszone Hultense Leij (Oorsprong: bestaand beleid)
In het kader van de gebiedsvisie De Baars kijken we naar de realisatie van de Roovertse Leij/Nieuwe Leij. In 2023 willen we ook met het waterschap om de tafel om afspraken te maken over de realisatie van de Hultense Leij. Tot 2027 kunnen we nog gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden van het GOB voor de realisatie van ecologische verbindingszones en nieuwe natuur voor het Natuur Netwerk Brabant. Voor het opstellen van een projectplan is extra budget benodigd.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10