Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

De doelstellingen komen uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid, welke gebaseerd is op de Kadernota Integrale Veiligheid. In dit thema beschrijven we in 2023 de te realiseren resultaten.

 • We stellen een nieuw beleid op: Integraal Veiligheidsbeleid GHO gemeenten 2023-2026. Doordat we in GHO-verband samenwerken kunnen we efficiënter werken. We zetten de bestaande werkzaamheden voort en willen op enkele onderwerpen (bijvoorbeeld ondermijning) meer in GHO verband gaan optrekken.
 • We voeren integrale controles uit en versterken onze informatiepositie op het gebied van ondermijnende criminaliteit. Hierbij werken we actief samen met onder andere de politie, Taskforce RIEC Brabant-Zeeland, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.
 • We maken actief gebruik van de verschillende mogelijkheden van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Wet bibob, Opiumwet en APV, om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
 • Om de weerbaarheid van ondernemers, inwoners en onze eigen bestuurders en ambtenaren tegen risico's van ondermijnende criminaliteit te verhogen organiseren we (in GHO verband) bewustwordingscampagnes, opleidingen en informatiebijeenkomsten. We doen dit in samenwerking met de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland.
 • We voorkomen dat (kwetsbare) personen overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Door samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid bieden we mensen op maat de juiste zorg plegen we tijdig interventies. We hanteren een persoonsgebonden aanpak en werken hierin samen met externe partners zoals de politie, jongerenwerk, Stichting Halt, lokale zorgaanbieders, reclassering, Novadic Kentron, GGZ en woningcorporatie Leystromen.
 • Om de weerbaarheid van onze inwoners en ondernemers tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit te verhogen voorzien we in voorlichting in samenwerking met de politie en overige gemeenten binnen het district Hart van Brabant.
 • Op het gebied van evenementenveiligheid volgen we landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet en implementeren deze waar nodig binnen het vergunningenproces en evenementenbeleid. We staan voor een veilig en ordelijk verloop van de evenementen in Goirle en Riel. Organisatoren zijn hiervoor primair verantwoordelijk en nemen deze verantwoordelijkheid ook.
 • Onder regie van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant implementeren we de nieuwe visie op crisisbeheersing (met bijbehorende organisatiestructuur) in onze crisisorganisatie. De nieuwe visie is mede vormgegeven naar aanleiding van inzichten die zijn opgedaan met de coronacrisis en de vluchtelingenproblematiek. Zo blijven we goed voorbereid op toekomstige rampen en crises en is de bevolkingszorg op orde.
 • Om inzicht te hebben in de veiligheidsbeleving van onze inwoners doen om het jaar onderzoek naar het gevoel van veiligheid onder de inwoners. Hiervoor maken we gebruik van de Veiligheidsmonitor. In 2023 vindt een nieuw onderzoek plaats.
 • We houden de bluswatervoorzieningen (brandkranen Brabant Water en brandputten gemeente) bereikbaar, we gaan brandputten vervangen en plegen onderhoud waar nodig.
 • We hebben aandacht voor alle overige veiligheidsvraagstukken en spelen in op (actuele) ontwikkelingen waar nodig.
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10