Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

8.840

10.939

14.895

Totaal baten

3.478

4.356

6.855

Saldo thema

-5.361

-6.583

-8.040

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder verder toegelicht.

bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

421

401

497

473

Infraplan

40

120

200

281

Fietspad Riel-Gilze

40

81

80

79

Onderzoek naar woningbouw op locatie sportparken

50

Rente-effect

30

71

81

79

Omgevingsplan

100

100

100

Integrale aanpak woningbouw Riel-Noord en -Zuid

50

Openbare verlichting

7

18

21

20

Onderzoek naar nieuwe fietsroutes

50

Herplant bomen

4

11

15

14

Lokale vertaling regionale woonzorganalyse

50

Baten nieuw beleid

100

100

100

0

Omgevingsplan eenmalige uitkering

100

100

100

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

-321

-301

-397

-473

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal  mutatie reserves

0

0

0

0

Infraplan

1.237

1.262

1.287

1.313

Fietspad Riel-Gilze

756

Proeftuin gemeentewerf

925

Openbare verlichting

227

127

127

127

Herplant bomen

100

100

Totaal investeringen

3.245

1.489

1.414

1.440

Toelichting:

Infraplan (Oorsprong: vastgesteld beheerplan verharding 2021-2025)
De raad stelde op 21 september 2021 het beheerplan verharding 2021-2025 vast. We vertaalden dat in deze themaraming voor de jaren 2023 en verder

Fietspad Riel-Gilze (Oorsprong: herberekening van eerder raadsbesluit)
Met het vaststellen van de begroting 2020 (in november 2019) besloot de raad tot reservering van een bruto investeringsbedrag van € 700.000 voor aanleg van het fietspad Riel-Gilze. Vanwege een nieuwe subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant én herberekening van de realisatiekosten wordt de totale gemeentelijke bijdrage nu op € 1.456.500 ingeschat. Oorzaken zijn de lagere subsidie, aanpassing van het tracé voor aansluiting in Riel en beschermde bomen, en prijsstijgingen op grondstoffen en aan te kopen gronden. Het geraamde bedrag is nog exclusief de kosten voor het eventueel verleggen van kabels en leidingen. Om uitvoering te kunnen geven aan het eerdere raadsbesluit is aanvullend krediet benodigd. Daarnaast zijn nu ook de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten meegerekend. Denk hierbij onder andere aan toekomstige reparaties van de verharding, vegen van het fietspad, gladheidbestrijding en de energielasten voor de openbare verlichting.

Onderzoek naar woningbouw op locatie sportparken (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Ook na de huidige bestuursperiode blijft de behoefte aan woningen groot. Daarom onderzoeken we (opnieuw) de mogelijkheden voor toekomstige woningbouw op de locatie van het sportpark Van den Wildenberg en sportparken in Riel in combinatie met nieuwe sportvoorzieningen in het Riels Kwadrant. Dat doen we aan de hand van een risicoanalyse en een financiële doorrekening. Voor begeleiding van dit onderzoek zal ambtelijke capaciteit in de vorm van een van projectleider en beleidsadviseurs beschikbaar moeten worden gemaakt.

Rente-effect eerder genomen raadsbesluit (Oorsprong: Uitgangspunten begroting 2023)
In 2021 is het raadsbesluit genomen met betrekking tot de plannen met de Proeftuin. De raad heeft daarbij een totaalkrediet beschikbaar gesteld. Vanwege de totale investeringsomvang is bij de begroting 2022 besloten de investeringsbedragen gefaseerd beschikbaar te stellen. Voor de jaarschrijf 2023 dient een krediet beschikbaar gesteld te worden van € 925.000. Op basis van de voor 2023 toegepaste rekenrente van 2,5% moeten de jaarlijkse kapitaallasten naar boven worden bijgesteld.

Omgevingsplan (Oorsprong: bestaand beleid)
Op grond van de Omgevingswet zijn we verplicht om een Omgevingsplan op te stellen. Dat moet uiterlijk in 2029 af zijn. Zolang we dat plan er niet is, ontstaat na invoering van de Omgevingswet extra regeldruk voor onze inwoners en is extra capaciteit voor vergunningverlening benodigd. Dat komt omdat activiteiten die nu vergunningsvrij zijn dat onder de nieuwe Omgevingswet zonder plan niet meer zijn. Daarom willen we snel mogelijk beginnen aan het omgevingsplan door een extern adviesbureau in te zetten vanwege capaciteitsgebrek. De aanvulling op eerder voor 2022 geraamde kosten voor het plan wordt geraamd op € 300.000 en spreiden we over de jaren 2023 tot en met 2025. Vanuit het rijk wordt naar verwachting een decentralisatie-uitkering ter beschikking gesteld. Dit is in de meicirculaire aangekondigd, zekerheid daarover verwachten we bij de septembercirculaire. Het is nog onbekend of dat bedrag toereikend zal zijn om de uitgaven te dekken.

Integrale aanpak woningbouw Riel-Noord en -Zuid (Oorsprong: Bestuursakkoord)
We bereiden ons voor op de toekomstige woningbehoefte met een aantal onderzoeken voor Riel-Noord en -Zuid. Daarbij moet rekening worden gehouden met de toekomstige ontwikkeling van de Spaanse Hoek en het daarmee samenhangende bereikbaarheids- en voorzieningen vraagstuk. Naar verwachting moet daarvoor een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een onderzoek naar verkeer en mobiliteit, stikstofproblematiek, waterhuishouding, een stedenbouwkundige verkenning enzovoorts. Om dit integrale project te begeleiden zal ook ambtelijke capaciteit van projectleider en beleidsadviseurs beschikbaar moeten worden gemaakt. Er is onvoldoende personele capaciteit en deskundigheid op gebied van verkeer en ruimtelijke ontwikkeling om dit zelf op te kunnen pakken.

Openbare verlichting (Oorsprong: concept OV-plan)
Het meerjarenplan voor de openbare verlichting is in concept gereed. In maart 2022 besloot het college, in lijn met de strategische heroriëntatie, geen besluiten over structurele uitgaven te nemen die vooruitlopen op nog door de raad te maken keuzes. Om die reden is het meerjaren onderhoudsplan openbare verlichting, met daarin scenario's, nog niet ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Wel vindt het college het belangrijk dat de continuïteit van de beoogde werkzaamheden ook voor 2023 geborgd is. Om die reden nemen we de bedragen voor 2023 uit het conceptplan in de begroting 2023 op. In het geval van investeringen werken deze automatisch door voor de volgende jaren vanwege kapitaallasten (rente en afschrijving). Voor onderhoud zijn meerjarig bedragen in de begroting opgenomen. Daarnaast bleek recentelijk dat de huidige lampen niet meer geleverd kunnen worden. Om die reden vindt versnelde vervanging door ledverlichting plaats. Daarvoor is in aanvullend budget op het conceptplan nodig voor 2023. Voor 2024 worden de daarvoor benodigde bedragen opgenomen in het nog vast te stellen plan.

Onderzoek nieuwe fietsroutes (Oorsprong: Bestuursakkoord)
Om meer aandacht aan fietsers en voetgangers te geven, onderzoeken we nieuwe fietsroutes zoals de fietsverbinding Riel-Gilze en de snelfietsroute naar Tilburg. Ook werken we de overkluizing A58 uit. In het plan Bakertand wordt ruimte gereserveerd voor deze fietsroute, De uitwerking daarvan, met name de overbrugging van de A58, valt echter buiten dit project. Daarom is ambtelijke capaciteit nodig, welke niet voorhanden is.

Herplant bomen (Oorsprong: bestaand beleid)
De afgelopen jaren hebben we op verschillende plaatsen onveilige bomen moeten kappen. We hebben een achterstand om deze bomen te compenseren. De achterstand staat op ongeveer 300 bomen. In 2022 planten we een deel van deze bomen terug. Dit gaat om bomen die we op de oude plaats kunnen herplanten of waarvoor we een locatie gevonden hebben om te herplanten. Voor de overige bomen moeten we een geschikte plaats vinden en investeren in een goede groeiplaats.

Lokale vertaling regionale woonzorganalyse (Oorsprong: bestaand beleid)
In de regio Hart van Brabant is een regionale woonzorganalyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in wat op ons afkomt op het gebied van wonen en zorg. De krapte op de woningmarkt, voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder, is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Binnen de regio HvB willen we de aandachtspunten uit de woonzorganalyse verwerken in een regionale woonzorgvisie. Hierbij nemen we de richtlijnen zoals vastgelegd in het (landelijk) programma “Een thuis voor iedereen” mee. Om lokaal een en ander goed te kunnen borgen en aan te sluiten op dat wat nodig is, maken we in 2023 een doorvertaling van de regionale woonzorgvisie. De lokale woonzorgvisie voor Goirle komt tot stand samen met belanghebbenden zoals woningcorporatie Leystromen, particuliere verhuurders, zorgaanbieders/zorgkantoren, welzijnsorganisaties en andere partijen. Tevens stellen we in 2023 een verordening op waarmee we met voorrang woningen toewijzen aan kwetsbare doelgroepen en zetten we ambtelijke capaciteit in om lokaal en regionaal de invulling van deze opgave verder vorm te geven. Hierbij werken het sociaal en fysiek domein nauw samen. Het laten opstellen van de woonzorgvisie besteden we uit aan een externe partij. De vacature van beleidsadviseur wonen en ruimtelijke ordening is onlangs ingevuld maar vanwege de veelheid aan taken op dit beleidsterrein komt de beleidsadviseur wonen en RO niet toe aan het schrijven van deze lokale woonzorgvisie. We willen daarom een externe partij inhuren om de woonzorgvisie te laten opstellen.  De betreffende beleidsadviseurs leveren daarvoor binnen de huidige formatie, input.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10