Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Totaal lasten

599

680

552

Totaal baten

402

413

347

Saldo programma

-197

-267

-205

De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast (o.a. indexerings- en rentepercentages). De financiële consequenties daarvan zijn in deze themaraming opgenomen. Daarnaast bevat de themaraming ook beleidsvoornemens. Een deel daarvan vindt zijn oorsprong in het bestuursakkoord 'Goirle: Sterk en in balans'. Het daarop te baseren Uitvoeringsprogramma van het college moet uitsluitsel geven of deze voorstellen ook daadwerkelijk in 2023 tot uitvoering zullen komen. Daarnaast vormen knelpunten in de formatie, zowel in omvang als invulling daarvan in de huidige arbeidsmarkt, een actueel risico voor de voortgang van het reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord.

De opgenomen beleidsvoornemens staan in onderstaande tabel en worden daaronder nader toegelicht.

bedragen X € 1.000

2023

2024

2025

2026

Lasten nieuw beleid

0

0

0

0

Totaal lasten -/- baten nieuw beleid

0

0

0

0

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Totaal  mutatie reserves

0

0

0

0

Investeringen

Totaal investeringen

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10