Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

Strategische koers
Voor een fysieke leefomgeving waarin mensen gelukkiger, gezonder en veiliger zijn, is ook bedrijvigheid belangrijk. Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en bezoekers en te zorgen dat het in onze doenerige dorpen, gelegen in ons prachtlandschap, goed toeven blijft, willen en moeten we bedrijvigheid ruimte blijven bieden. In de Omgevingsvisie hebben we op het gebied van bedrijvigheid daarom ambities en doelstellingen geformuleerd, die ook voor deze begroting centraal staan. Achter de doelstelling vermelden we het thema waar deze verder zijn uitgewerkt.

Levendige centra en florerende detailhandel
We willen in Goirle een compact, levendig centrum creëren waar de boodschappen- en winkelfunctie de functionele drager blijft, maar waar ook nadruk ligt op een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsfunctie met cultuur, evenementen en horeca. In Riel zetten we in op het behoud van het huidige voorzieningenniveau. Dit voorzieningenniveau groeit op lange termijn wel mee met eventuele woningbouwontwikkelingen.
Daarom werken we in 2023 (verder) aan de volgende doelstellingen:

  • Aantrekkelijk, uitgebreid en goed bereikbaar aanbod
  • Voorzieningen in de buurt en tegengaan van structurele leegstand

Aantrekkelijker aanbod voor recreatie en toerisme
Het behouden van een levendig centrum en het stimuleren van florerende detailhandel betekent ook dat de toeristische recreatieve sector meer aandacht moet krijgen. Zo creëren we de levendige omgeving met een centrum met een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsfunctie met cultuur, evenementen en horeca.  Samen met de lokale toeristische sector onderzoeken we kansen en mogelijkheden die uiteindelijk moeten worden vertaald in een toeristisch-recreatieve visie. Binnen deze visie wordt nader uitgewerkt hoe Goirle en Riel zich op het gebied van recreatie en toerisme verder kunnen ontwikkelen. Daarbij bepalen we onze ambitie en haken we, zo mogelijk, ook aan bij de visie van de GHO partners Hilvarenbeek en Oisterwijk maar bijvoorbeeld ook aan die van de Baronie (Breda en omgeving) en de regio Antwerpen (B). Dit omdat toeristen zich niet hoeven houden aan de gemeente- en landsgrenzen maar juist naar onze regio komen voor de diversiteit.
Daarom werken we in 2023 (verder) aan de volgende doelstellingen:

  • Promotie en citymarketing
  • Verbinden toeristische routes
  • Intensiveren samenwerking toeristische regio

Vitale, innovatieve en duurzame bedrijventerreinen
We willen de huidige ruimte voor bedrijven grotendeels behouden. We zetten erop in dat bedrijven zoveel mogelijk zijn geclusterd op de twee bedrijventerreinen (Tijvoort en Veertels) en dat deze terreinen goed bereikbaar zijn.
Daarom werken we in 2023 (verder) aan de volgende doelstellingen:

  • Behoud mix van bedrijvigheid
  • Faciliteren ondernemers
  • Stimuleren circulariteit
  • Vergroening bedrijventerreinen
  • Bereikbare bedrijventerreinen
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10