Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

Binnen dit thema zijn de doelstellingen van programma Bedrijvigheid nader uitgewerkt in te behalen resultaten voor 2023. Deze doelstellingen komen uit de Omgevingsvisie. De door de raad vastgestelde programma- en thema-indeling die we voor de begroting hanteren wijkt daar soms van af. Daardoor is het mogelijk dat sommige doelstellingen bij een ander thema verder zijn uitgewerkt.

  • Aantrekkelijk, uitgebreid en goed bereikbaar aanbod

Voor het centrum van Goirle betekent dit dat we in 2023 en verder onder andere aandacht hebben voor de veiligheid in het centrum, de vergroening van het centrum en goede verdeling van het winkelaanbod.
In 2023 onderzoeken we of en hoe we het winkelcentrum (De Hovel), het Kloosterplein en het Jan van Besouw beter met elkaar kunnen verbinden. Voor het centrum van Riel ligt de focus op het behouden van het huidige aanbod met daarbij de kanttekening dat het aanbod meebeweegt met de demografische ontwikkeling in Riel.

  • Voorzieningen in de buurt en tegengaan structurele leegstand

Omdat de gemeente geen commercieel vastgoed beheert kan ze niet sturen op het behouden van winkels en het tegengaan van leegstand. Door in overleg te zijn en blijven met ondernemers en de centrummanager kan de gemeente wel monitoren wat er gebeurt en wat de status is.

  • Faciliteren van ondernemers

Door het houden periodiek bestuurlijk overleg die diverse ondernemersplatforms houden we de lijnen met deze platforms kort. Hierdoor weten we wat er speelt. De bedrijvencontactfunctionaris is voor ondernemers het eerste aanspreekpunt binnen onze organisatie voor vragen maar ook voor advies. Ook bij Midpoint Brabant en Station 88 kunnen Goirlese ondernemers terecht voor vragen over ondernemen.

  • Behoud mix van bedrijvigheid

Per 1 januari 2022 bestaat er geen bedrijveninvesteringszone op Tijvoort. Hiermee verviel ook een gesprekspartner waarmee periodiek bestuurlijk overleg plaatsvindt. In 2023 en verder willen we in contact blijven met de ondernemers op het bedrijventerrein Tijvoort. Dit doen we onder andere door het houden van bedrijfsbezoeken. Met de ondernemers willen we kijken naar een vorm van overleg om zo de faciliterende rol te behouden en feeling te houden met wat er speelt op de bedrijventerreinen op het gebied van stimulering van circulariteit, vergroening van het bedrijventerrein en de bereikbaarheid.
Duidelijk is dat we niet willen dat Tijvoort binnen de regio de rol krijgt van uitbreidingslocatie voor grote bedrijven (XXL locaties). Tijvoort is met name geschikt voor de vestiging van MKB bedrijven (maakindustrie). Dit in combinatie met de huidige grote bedrijven. Het belang van het behouden van MKB op Tijvoort komt, bij de eerste herzieining van de Omgevingsvisie nog nadrukkelijk terug.

  • Promotie en citymarketing

 We zetten de samenwerking met de Vereniging Recreatie en Toerisme in 2023 verder voort.
Dit houdt in dat de Vereniging een bedrag van maximaal € 20.000,00 ontvangt uit de ingekomen toeristenbelasting. Dit geld zet de vereniging in om de recreatieve en toeristische sector in de gemeente verder te promoten en de Gôolse Geheimen verder ontwikkelen en zo mogelijk uit te breiden.

  • Verbinden toeristische routes

In regionaal verband gaan we in 2023 aan de slag met de diverse toeristische routes.
Aandachtspunt daarbij is dat we kijken waar routes in de diverse gemeenten met elkaar verbonden of verknoopt kunnen worden.

  • Intensiveren samenwerking toeristische regio

Omdat we beseffen dat een toerist zich niet richt op een bepaalde gemeente maar verder kijkt dan dat, gaan we in 2023 binnen de Regio Hart van Brabant kijken waar we op toeristisch vlak ons beter kunnen vermarkten. Iedere gemeente wordt daarbij in zijn kracht gezet. Waar die kracht dan ligt- ook voor Goirle - wordt vanaf 2023 binnen de Kern en Keuzeagenda economie verder uitgewerkt.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10