Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Overzicht kapitaallasten en onderhoudslasten

Wegen
Beleidskader
In 2021 heeft de raad het Beheerplan Verharding 2021-2025 vastgesteld. Dit beleid is een voortzetting van het Wegenbeleidsplan 2014-2023.  

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn budgetten opgenomen voor het in stand houden van verhardingen, onverharde wegen, civieltechnische kunstwerken, verkeersborden, wegmarkeringen en bewegwijzering. Daarnaast zijn er budgetten opgenomen voor reiniging en gladheidsbestrijding.

Verwachte staat van onderhoud
Binnen het beleid mag maximaal 15% van het areaal verhardingen een lagere kwaliteit hebben dan de vastgestelde kwaliteit B. Het herstel van dit deel is opgenomen in de planning en wordt integraal opgepakt met de vakdisciplines groen, riolering, openbare verlichting en verkeer. Dit wordt ook afgestemd met de netbeheerders om de overlast en de totaalkosten voor de gemeenschap tot een minimum te beperken. Uitgangspunt is dat de verharding, ook in 2023, voldoet aan de gestelde kwaliteit B.  
De grote kostenstijgingen zijn daarbij wel een bron van zorg. Op 1 april 2022 vielen de benodigde budgetten voor exploitatie en kapitaallasten al € 113.000 hoger uit dan begroot. In 2023 indexeren wij deze budgetten om aan de kostenstijging te kunnen voldoen. Temporiseren van maatregelen is geen alternatief, omdat dit ook een vorm van kwaliteitsverlaging is. Mogelijk komen we later terug naar de raad als een andere keuze moet worden gemaakt.

Tot nu toe was de focus bij civieltechnische kunstwerken gericht op het beheer en onderhoud van bruggen en duikers. Kunstwerken zoals geluidswanden, keerwanden en oeverbeschermingen kregen onvoldoende aandacht. In 2022 wordt de kwaliteit en beheerbehoefte van alle civiele kunstwerken in beeld gebracht. Hieruit volgen waarschijnlijk extra maatregelen en kosten voor de volgende boekjaren.
 

Openbare verlichting
Beleidskader
In 2022 wordt aan de raad een nieuw beleidsplan voorgesteld, tot dit moment wordt het beleidsplan 2012-2015 toegepast.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn budgetten opgenomen voor het in stand houden van de openbare verlichting en de vervanging met LED armaturen. Voor 2022 is een extra bedrag aangevraagd om tijdig gevaarlijke lichtmasten te kunnen vervangen en tijdig te kunnen voldoen aan de eisen van het Energieakkoord 2030. In 2022 wordt met het nieuwe beleid ook een nieuwe begroting aan de raad voorgesteld.

Verwachte staat van onderhoud
De achterstand die is ontstaan, wordt niet in 2021 ingehaald zoals verwacht was. Uit inspecties bleek de achterstand groter te zijn dan gedacht. Er is 3-4 jaar een extra budget nodig om op deze achterstand in te lopen. De nadruk ligt op veiligheid en het voldoen aan het Energieakkoord 2030. Waar mogelijk wordt de achterstand integraal opgepakt met infraprojecten.

Riolering en water
Beleidskader
In december 2020 is het Programma Water en Riolering door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betreft het gemeentelijk rioleringsplan. Dit programma bevat onder andere het beleidskader, de uitvoeringsagenda en het kostendekkingsplan voor water en riolering voor de periode 2021-2025.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor investeringen, beheer en onderhoud van riolering en water overeenkomstig het kostendekkingsplan van het Programma Water en Riolering 2021-2025.

Groen
Beleidskader
In september 2014 is het Beheerplan Openbaar Groen 2015-2025 vastgesteld, waarin het totale beheerareaal kwaliteitsniveau B moet bevatten, conform de beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) uit 2011. In 2021 is een Programma groen opgesteld waarin de ambities voor de komende jaren worden vastgelegd en in 2022 wordt hiervoor een uitvoeringsprogramma en een (meerjaren)begroting opgesteld. In 2022 starten we met de voorbereiding van een nieuw IBOR. In 2023 stellen we die vast.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In het Beheerplan wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijks onderhoud en groot onderhoud.
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van het openbaar groen, onderverdeeld in de posten Voorbereiding en beleid, Groenonderhoud, Bomen, Bermen en sloten en Molenpark. Het onderhoud aan het openbaar groen wordt maandelijks getoetst aan het kwaliteitsbeleid niveau B en voldoet hieraan. De beheerbudgetten zijn als gevolg van areaalvergroting in omvang gestegen. Voor de uitvoering van herinrichting waarbij de inrichting ingrijpend verandert, werd incidenteel een krediet aangevraagd. De vervangingskredieten werden niet in de begroting gereserveerd.

Uitvoeringsagenda groen - Geprogrammeerd onderhoud groen
Bij de herinrichting van straten of vervangen van riolering betalen we de kosten voor groen ook uit de budgetten van wegen en riolering omdat voor groen geen budget is. Hierdoor konden we niet alles doen en liepen we een achterstand op. Om dit in de toekomst te voorkomen vragen we € 184.000 waarbij we van dat bedrag € 46.000 uit wegen en € 46.000 uit riolering dekten. Om structureel een bijdrage te leveren vanuit groen hebben we budget nodig.

Uitvoeringsagenda groen - Groeiplaatsverbetering bomen
Veel van onze bomen staan in te kleine groeiplaatsen. Hierdoor geven ze overlast (wortelopdruk) en groeien slecht. Door de groeiplaatsen te verbeteren, geven we de bomen kans om beter te groeien en geven ze minder overlast. Dit heeft ook als voordeel dat we minder bestrating hebben. Groeiplaatsverbetering is dus ook een klimaatadaptieve maatregel. Voor het verbeteren van de groeiplaatsen bij bomen hebben we structureel € 193.000 nodig.

Herplant bomen
De afgelopen jaren hebben we op verschillende plaatsen onveilige bomen moeten kappen. We hebben een achterstand om deze bomen te compenseren. De achterstand staat op ongeveer 300 bomen. In 2022 planten we een deel van deze bomen terug. Dit gaat om bomen die we op de oude plaats kunnen herplanten of waarvoor we een locatie gevonden hebben om te herplanten. Voor de overige bomen moeten we een geschikte plaats vinden en investeren in een goede groeiplaats. We hebben hiervoor een eenmalig budget nodig van € 200.000.

Ecologisch berm- en slootbeheerplan
In het vastgestelde Programma groen staat dat we onze bermen ecologisch willen beheren. Op dit moment klepelen we nog veel bermen. Dat is niet ecologisch, maar wel de meest goedkope manier van beheren. Het nadeel is dat de bermen steeds minder soorten krijgen en dus minder aantrekkelijk zijn voor insecten. Met ecologisch berm- en slootbeheer maken we biodiverse linten in het landschap waar insecten van profiteren. Er komen meer plantensoorten in de bermen en sloten voor. Dit geldt voor het buitengebied, maar ook voor gazons die we minder intensief willen maaien. We willen een plan opstellen hoe we de bermen, gazons en sloten willen beheren. We verwachten dat we dit plan in 2024 kunnen laten opstellen en dat we in 2023 met bureaus in gesprek gaan om zo’n plan te maken.

Speelruimte
Beleidskader
De Nota Speelruimte is vastgesteld in 2013, het plan is geldt nog steeds en de ramingen bevatten onderhoud, beheer en afschrijvingen van toestellen. In 2023 moet het Speelbeleid geactualiseerd worden en de begroting 2024 zal hierop worden aangepast.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
Speeltoestellen hebben onderhoud nodig om te zorgen dat je er veilig op kunt spelen. Na 20 of 30 jaar zijn speeltoestellen ook aan vervanging toe. Bovendien verandert de behoefte aan bepaalde toestellen in een buurt, omdat kinderen verhuizen of de leeftijden niet meer aansluiten bij de leeftijdscategorieën van de speeltoestellen. Dan is verplaatsing of vervanging nodig. In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en onderhoud van speeltoestellen.

We werken aan een Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) om inzichtelijk te maken wat we structureel nodig hebben voor vervanging van speeltoestellen. Voor de begroting van 2024 vragen we structureel geld op basis van het nieuwe speelbeleid dit MJOP.

Gebouwen
Beleidskader
Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen staat beschreven in het gebouwenbeheerplan Gemeente 2021-2030. De commissie BBV adviseert tenminste éénmaal in de vier jaar een integrale beleidsnota over het beleidskader onderhoud kapitaalgoederen door de raad te laten vaststellen en de hoofdlijnen daarvan jaarlijks op te nemen in de paragraaf als bedoeld in artikel 9, lid 2 punt c 'onderhoud kapitaalgoederen". Het 10-jarig gebouwenbeheerplan is in 2021 geactualiseerd.

Hoe is het beleid vertaald in de begroting?
In de begroting zijn ramingen opgenomen voor beheer en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. De uitgaven voor het groot onderhoud lopen via de daarvoor gevormde voorziening onderhoudt gemeentelijke gebouwen.

Samenvattend
Zoals u heeft kunnen lezen, wordt de basis op orde gebracht. Dit doen wij door onderhoudsplannen op te stellen, waardoor we weten wat er moet gebeuren en wat dat kost. We sluiten hierdoor goed aan op de organisatie en haar P&C-cyclus en daarom leest u de vertaling hiervan in de perspectiefnota.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10