Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Complexen in exploitatie

De Boschkens (Goirle)

Boekwaarde 1-1-2022

  • € 2.083

Winstcapaciteit  (EW)

  • € 3.547

Doel

Voor fase 4C is het bestemmingsplan onherroepelijk. Met de ontwikkelaar is een anterieure overeenkomst afgesloten. Start bouw wordt verwacht medio 2022. Het woonrijp maken wordt verwacht eind 2023.
In Fase 5E is het openbaar gebied woonrijp gemaakt. Het openbaar groen is in het voorjaar 2022 aangelegd.
Voor fase 7 van Boschkens (het Barbara Benz Park) moet eerst nog een afwegingsnotitie over de definitieve verkaveling worden vastgesteld voordat kan worden gestart met het opstellen van een concept bestemmingsplan. Deze kan pas worden gemaakt nadat de onderzoeksresultaten van het geluidsonderzoek A58 bekend zijn. Ook is een registratie van belangstellenden via de website gestart. Naar verwachting kan niet eerder dan in 2024 worden begonnen met het uitgeven van de kavels.

Tijd

Totale afronding is voorzien in 2027.

Budget

In de afgelopen jaren zijn de volgende bedragen als winst genomen:
In 2017 : € 3.666.042
In 2018 : €       84.232
In 2019 : €     375.277
In 2020 : €     939.031
In 2021 : €       38.323

De complexen Zuidrand, Bakertand, Maria Boodschap en de hoek Tilburgseweg - Kalverstraat in Goirle en Leyoever in Riel zijn projecten waar de gemeente faciliterend optreedt. Nieuwe projecten die in 2022 zijn opgestart en aan dit rijtje kunnen worden toegevoegd zijn Tilburgseweg 209 (achterzijde), Emmastraat, Molenpark, Kerkstraat Riel, Texaco, Ome Neeff, den Brands, Tra/Rabobank en garage Spijkers. De gemeente stuurt hier op het realiseren van haar beleidsdoelen ten aanzien van woningbouw door middel van vastgestelde gemeentelijke randvoorwaarden, de visie die door de marktpartijen is opgesteld en door middel van het bestemmingsplan.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit (dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar is) en de aanwezige risico's.

Ratio weerstandsvermogen grondexploitatie

=

Weerstandscapaciteit

=

4.166

=

2,03

Risico’s

2.054

Wanneer het weerstandsvermogen tussen de 1 tot 1,4 maal ( ratio ) groter is dan de benodigde weerstandscapaciteit wordt gesproken van een gezond of ruim voldoende weerstandsvermogen. Gelet op de uitkomst is er sprake van een uitermate gezond weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10